Hướng dẫn xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 173/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Hướng dẫn việc xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, Thông tư quy định, giá trị tang vật đã được xác định theo quy định tại Điều 60 Luật xử lý vi phạm hành chính làm giá khởi điểm của tang vật bán đấu giá. 

Đồng thời, phải thành lập Hội đồng để xác định giá khởi điểm trong các trường hợp: Phương tiện vi phạm hành chính khi chuyển giao để bán đấu giá chưa được xác định giá trị; Thời điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá vượt quá 60 ngày, kể từ ngày xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 60 Luật xử lý vi phạm hành chính; Giá trị tang vật đã được xác định theo quy định tại Điều 60 Luật xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư này chênh lệch (cao hơn hoặc thấp hơn) từ 10% trở lên so với giá của mặt hàng cùng loại theo thông báo giá của Sở Tài chính tại thời điểm chuyển giao để bán đấu giá.

Việc xác định lại giá khởi điểm tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính trong trường hợp bán đấu giá không thành thực hiện theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc xử lý tang vật là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng chưa có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước, cơ quan xử lý tang vật phải gửi vào tài khoản tạm giữ của cơ quan người có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước.

Trường hợp tang vật không bị tịch thu sung quỹ nhà nước thì toàn bộ số tiền thu được phải trả cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của tang vật.

Ngoài các hướng dẫn việc xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, Thông tư còn quy định về hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng.

Thông tư này có hiệu lực từ 5/1/2014.

(TH)