Khai thác hiệu quả các cơ hội từ FTA

(eFinance Online) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (BCĐLNKT) tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất năm 2016.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng theo tinh thần tích cực và chủ động, trong đó hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm với độ mở kinh tế khá lớn. Phó Thủ tướng yêu cầu BCĐLNKT cần thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của cơ quan phối hợp liên ngành, trong đó tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ.

Trong công tác tham mưu, đề xuất về  đàm phán, ký kết, phê chuẩn và thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTA), Phó Thủ tướng giao Tổng Thư ký BCĐLNKT và Văn phòng Ban Chỉ đạo xây dựng nghiên cứu, báo cáo, tham mưu đề xuất cho Trưởng Ban Chỉ đạo để báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhằm xác định các đối tác cần đàm phán FTA trong thời gian tới.

Nghiên cứu và xây dựng báo cáo rà soát tổng thể về tình hình thực thi các cam kết FTA. Đề xuất, kiến nghị Trưởng Ban Chỉ đạo để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp thực thi hiệu quả các cam kết nhằm nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp, ngành hàng và sản phẩm đối với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức.

Xây dựng báo cáo độc lập (bên cạnh báo cáo của Bộ Tư pháp) trình Trưởng Ban Chỉ đạo và Thủ tướng chính phủ về rà soát hệ thống pháp luật trong nước để chuẩn bị thực thi TPP và FTA giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) sau khi được phê chuẩn, kiến nghị lộ trình sửa đổi hoặc bổ sung nội dung các văn bản pháp luật liên quan cho phù hợp với các cam kết, đặc biệt với những vấn đề mới (như sở hữu trí tuệ, lao động công đoàn...), khuyến cáo sự chuẩn bị của doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng, sự chuẩn bị về đào tạo nhân lực của các Bộ, ngành...

(NQ)