Khẩn trương thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6894/BC-BKHĐT ngày 25/9/2015 về việc tổng kết thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê giai đoạn 2010-2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có ý kiến chỉ đạo tới Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ đã được quy định tại Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7927/VPCP-KTTH ngày 23/9/2013 của Văn phòng Chính phủ, quy định của Luật đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan để thực hiện Tiểu đề án Xây dựng trụ sở làm việc hệ thống thống kê tập trung.

(T.H)