Không quyết liệt sẽ không hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu DNNN năm 2015

Theo thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại Hội nghị giao ban công tác tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước 6 tháng đầu năm 2015,  tiến độ thực hiện tái cơ cấu DNNN còn chậm, số lượng doanh nghiệp phải hoàn thành tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước trong 6 tháng cuối năm là khá nhiều, nếu các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp không tập trung, quyết liệt thực hiện thì sẽ không hoàn thành được kế hoạch tái cơ cấu DNNN năm 2015 cũng như kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Phó Thủ tướng tán thành với báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 6 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tiếp thu ý kiến các đại biểu hoàn thiện báo cáo và triển khai kế hoạch chỉ đạo công tác tái cơ cấu DNNN từ nay đến cuối năm có trọng tâm, trọng điểm; tập hợp kiến nghị của các đại biểu để chuyển các cơ quan chức năng xử lý hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý theo thẩm quyền.

Trong nhiều năm qua, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu DNNN một cách nghiêm túc, theo đúng các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, xác định tái cơ cấu DNNN là một trong 3 trọng tâm của tái cơ cấu nền kinh tế. Hầu hết các cấp, các ngành đã quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, triển khai thực hiện tái cơ cấu DNNN theo tiến độ và kế hoạch đề ra.

Cơ chế, chính sách liên quan đến đổi mới tổ chức, hoạt động, quản lý, tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN đã được ban hành tương đối đầy đủ để đổi mới hoạt động của DNNN và đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu DNNN. Những cơ chế, chính sách cần tiếp tục hoàn thiện sẽ được ban hành trong thời gian tới.

Tiến độ thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong Quý II về cơ bản duy trì như Quý I năm 2015. Việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đạt kết quả tương đối khả quan, giá trị thu về bình quân bằng 1,15 lần giá trị đầu tư; qua đó cho thấy việc thực hiện thoái vốn nhà nước một cách chặt chẽ, có lộ trình, không thoái bằng mọi giá là đúng đắn.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhận định, tiến độ thực hiện tái cơ cấu DNNN còn chậm, số lượng doanh nghiệp phải hoàn thành tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước trong 6 tháng cuối năm là khá nhiều, nếu các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp không tập trung, quyết liệt thực hiện thì sẽ không hoàn thành được kế hoạch tái cơ cấu DNNN năm 2015 cũng như kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015.

Một số cơ chế, chính sách về tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN còn chậm được ban hành. Việc bổ sung, sửa đổi cơ chế, chính sách để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn còn chưa kịp thời; còn có những cơ quan chưa thật sự quan tâm khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu DNNN.

Những tồn tại yếu kém trên đây có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ quan là chủ yếu, đặc biệt là việc chưa xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN được giao. Đến nay, mới chỉ có một số ít đơn vị như Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được việc này.

Để hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu DNNN đến hết năm 2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các Bộ; ngành, địa phương, DNNN cần nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các phương án tái cơ cấu DNNN đã được phê duyệt. Trong đó, tập trung vào phân tích làm rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan của những tồn tại, yếu kém trong công tác tái cơ cấu DNNN ở đơn vị mình để rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đồng thời, khẩn trương ban hành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các cơ chế, chính sách về đổi mới tổ chức quản lý và tái cơ cấu DNNN theo kế hoạch đã đề ra.

(T.H)