Không sử dụng Quỹ BHYT để tạm ứng mua thuốc chống lao

(eFinance Online) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về mua sắm, thanh toán thuốc chống lao.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện việc mua sắm, thanh toán thuốc chống lao trong thời gian qua (kể cả nguồn viện trợ); chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp và các cơ quan liên quan đề xuất phương án, hình thức văn bản về mua sắm, thanh toán thuốc chống lao phù hợp với pháp luật hiện hành, bảo đảm có đủ thuốc chống lao, tuân thủ nguyên tắc bảo hiểm y tế (BHYT), không sử dụng Quỹ BHYT để tạm ứng mua thuốc chống lao.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án tiếp tục sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để mua thuốc chống lao trong các năm 2019 - 2020; trước mắt bố trí kinh phí mua thuốc chống lao trong dự toán ngân sách năm 2019, không chuyển sang sử dụng nguồn Quỹ BHYT, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 25/10/2018.

(PV)