Không tăng tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 2218/QĐ-TTg thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Quyết định nêu rõ, đảm bảo đến năm 2021, về cơ bản không tăng tổng biên chế Bộ, ngành ở trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương so với biên chế được giao năm 2015.

Số CBCCVC được tuyển dụng mới không được vượt quá 50% số CBCCVC đã ra khỏi biên chế sau khi thực hiện việc tinh giản hoặc nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định pháp luật.

Tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu là 10% biên chế của từng Bộ, ngành; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp: Khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Nguồn thu sự nghiệp được dùng để trả lương thay thế việc trả lương từ Ngân sách Nhà nước.

Đối với tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: Giữ ổn định biên chế đến năm 2016; Được thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí đối với nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao kể từ năm 2017.

Các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý về chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ kế hoạch của Chính phủ để cụ thể hóa thành kế hoạch của Bộ, ngành, địa phương mình.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, phổ biến Kế hoạch của Chính phủ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện Nghị quyết.

Quyết định 2218/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2015.

(T.H)