Không thực hiện mua sắm xe công trong năm 2015

Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương mua sắm tài sản nhà nước đã được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương không thực hiện mua sắm xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung (bao gồm cả xe của dự án đầu tư xây dựng cơ bản, Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia, xe của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài không thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài).

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, gồm xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị thành lập mới chưa được trang bị xe ô tô mà không có xe để điều chuyển; Xe ô tô bị hư hỏng do nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến không còn xe phục vụ công tác gồm: Xe bị tai nạn dẫn đến hư hỏng không đủ điều kiện tham gia giao thông; Xe bị mất mà không tìm thấy trong các trường hợp; Xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đến hạn thay thế theo quy định.

Việc mua sắm xe ô tô trong các trường hợp nêu trên phải đảm bảo nguyên tắc sau khi rà soát, sắp xếp lại, sử dụng hiệu quả tối đa số xe hiện có trong phạm vi bộ, ngành, địa phương nhưng không đủ để bố trí cho cơ quan, đơn vị.

Đồng thời việc mua sắm phải đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định 59/2007/QĐ-TTg, Quyết định 61/2010/QĐ-TTg, Quyết định 40/2014/QĐ-TTg và Quyết định 30/2010/QĐ-TTg.

Nguồn kinh phí mua xe do các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tự sắp xếp, cân đối trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 được giao.

Đối với xe ô tô chuyên dùng, việc mua sắm xe ô tô phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp với số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ở Trung ương và Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính (đối với cơ quan, đơn vị thuộc trung ương quản lý), hoặc của Thường trực HĐND cấp tỉnh (đối với cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý) theo quy định.

Đối với xe ô tô phục vụ hoạt động của các Chương trình, Dự án sử dụng vốn nước ngoài (nguồn vốn ODA, nguồn viện trợ và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ), thực hiện theo Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với nhà tài trợ, theo các nguyên tắc: Trường hợp Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với nhà tài trợ quy định cụ thể việc mua sắm xe ô tô phục vụ hoạt động của Chương trình, Dự án thì được mua sắm xe ô tô theo Hiệp định đã ký.

Trường hợp Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với nhà tài trợ không quy định việc mua sắm xe ô tô phục vụ hoạt động của Chương trình, Dự án thì không được mua sắm xe ô tô (bao gồm cả trường hợp trong quá trình thực hiện Dự án nhà tài trợ có văn bản chấp thuận việc mua sắm xe ô tô).

Việc mua sắm tài sản nhà nước khác được thực hiện mua sắm theo kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định việc mua sắm theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

(T.H)