Khuyến khích giải quyết thủ tục hành chính qua mạng Internet

Trong công văn số 2057/TTg-CCHC về việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ tướng yêu cầu cần ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả các thủ tục hành chính, đặc biệt khuyến khích giải quyết thủ tục hành chính thông qua mạng Internet.

Khuyến khích giải quyết thủ tục hành chính qua mạng Internet

Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ rà soát, thống kê, quyết định việc lựa chọn áp dụng cơ chế một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, trong đó tập trung vào các thủ tục hành chính có liên quan về cấp giấy phép, giấy đăng ký, xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về xuất, nhập cảnh và các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Trong công văn số: 2057/TTg-CCHC về việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kết hợp thực hiện cơ chế một cửa với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000; xây dựng đồng bộ Quy chế làm việc, Quy trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính tại mỗi cơ quan, đơn vị; tăng cường phân công, phân cấp và ủy quyền cho cấp dưới trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Về việc áp dụng cơ chế một cửa liên thông, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chủ động nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn mang tính liên thông, phối hợp để thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các nhóm thủ tục hành chính có liên quan đến nhau hoặc có cùng đối tượng điều chỉnh.

Để tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu thời gian và số lần đi lại của người dân và doanh nghiệp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả các thủ tục hành chính, đặc biệt khuyến khích giải quyết thủ tục hành chính thông qua mạng Internet theo quy định hiện hành. Đồng thời, bố trí cán bộ, công chức có năng lực làm việc tại bộ phận một cửa.

(Theo Website Chính phủ)