Kiểm toán Nhà nước được giữ lại 5% số tiền phải thu hồi sau kiểm toán

Theo Thông tư 165/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục và chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán Nhà nước (KTNN), cơ quan KTNN được trích 5% số tiền phát hiện, kiến nghị thu hồi sau các cuộc kiểm toán.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thông tư 165/2015/TT-BTC nêu rõ, Kiểm toán Nhà nước được trích 5% trên số tiền do Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị đã được thực hiện, gồm: Các khoản tăng thu do đơn vị được kiểm toán có nghĩa vụ kê khai, nộp ngân sách nhà nước nhưng không kê khai, kê khai sai, trốn thuế, gian lận thuế hoặc do vi phạm các quy định khác về thu nộp ngân sách dẫn đến thiếu số thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác phải nộp ngân sách nhà nước hoặc tăng số thuế được hoàn theo quy định của pháp luật được Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị, đơn vị được kiểm toán đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

Các khoản xử phạt vi phạm hành chính về thuế, truy thu thuế do Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị cơ quan quản lý thuế xử phạt, truy thu đơn vị được kiểm toán đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

Các khoản đã thực chi ngân sách sai chế độ đã nộp lại ngân sách nhà nước (đối với các khoản chi đã quyết toán), bao gồm: Sai đơn giá, khối lượng, định mức và sai khác đối với các công trình đầu tư xây dựng cơ bản; sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước để chi cho những nội dung không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước, không đúng nhiệm vụ được giao, sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu...

Các khoản chi ngân sách sai chế độ đang được tiếp tục thanh toán với ngân sách, Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị, được cơ quan có thẩm quyền xử lý giảm thanh toán, giảm trừ dự toán với ngân sách nhà nước kỳ sau, năm sau...

Kiểm toán Nhà nước được sử dụng kinh phí được trích để thực hiện: Chi khuyến khích, thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không vượt quá 0,8 lần tiền lương cấp bậc, chức vụ, vượt khung và chế độ phụ cấp theo nghề mức từ 15% đến 25% tùy theo từng đối tượng đã quy định trong Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chi tăng cường đầu tư xây dựng trụ trở làm việc của Kiểm toán Nhà nước; mua sắm, sửa chữa tài sản, máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện đi lại phục vụ công tác kiểm toán...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2016.

(PV)