Kiến nghị thu hồi hơn 6.800 tỷ đồng nộp ngân sách

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2014, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 3.399 cuộc thanh tra hành chính và 85.036 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 391.108 tổ chức, cá nhân. 

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.
Qua thanh tra phát hiện vi phạm 9.853,5 tỷ đồng, 1.082,4 ha đất, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 6.818,2 tỷ đồng và 409,3 ha đất. Đồng thời đề nghị xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 3.035,3 tỷ đồng và 673,1 ha đất...

Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra đã kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 533 tập thể,1.133 cá nhân và ban hành 103.360 quyết định xử phạt vi phạm đối với tổ chức, cá nhân với số tiền 1.173 tỷ đồng. Cơ quan thanh tra cũng chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 18 vụ với 24 đối tượng...

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho biết, trong 6 tháng cuối năm, cơ quan Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ. 

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ sẽ đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Thanh tra Chính phủ cũng sẽ thực hiện công khai kết luận thanh tra, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra.

(Thanh Huyền)