Kiên quyết triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN

"Nhiều DNNN có mức vốn, doanh thu, lợi nhuận tốt; tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu giảm. Số doanh nghiệp thua lỗ giảm. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, nguồn lực, với mong muốn và yêu cầu của đất nước. Số DNNN có sai phạm, vi phạm pháp luật tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng không tốt tới vai trò, vị trí của DNNN."

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đây là đánh giá của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 85/TB-VPCP về việc triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 2014 - 2015.

Trong những thành tựu chung nền kinh tế của cả nước thời gian vừa qua có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp. DNNN làm được vai trò là lực lượng vật chất quan trọng để điều tiết kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều DNNN có mức vốn, doanh thu, lợi nhuận tốt; tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu giảm. Số doanh nghiệp thua lỗ giảm.

Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa xứng với tiềm năng, nguồn lực. Tái cơ cấu, sắp xếp lại DNNN còn chậm. Thoái vốn, rút vốn chưa đạt yêu cầu đề ra, việc nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp còn hạn chế.

Vì thế, Thủ tướng đề nghị phải kiên quyết thực hiện có kết quả tái cơ cấu DNNN trọng tâm là cổ phần hóa, kể cả các tập đoàn kinh tế; thoái vốn đầu tư ngoài ngành vả bán phần vốn mà Nhà nước không cần nắm giữ theo nguyên tắc thị trường, bao gồm cả doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả. DNNN chỉ tập trung vào lĩnh vực then chốt, thiết yếu, địa bàn quan trọng và quốc phòng an ninh. Tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ chính trị, công ích. Hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước và đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp. Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu. Kiện toàn cán bộ quản lý và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải sử dụng tiết kiệm đất đai, nhà xưởng, hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh, tăng thu nộp ngân sách nhà nước, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng. Thực hiện công khai minh bạch kết quả hoạt động của DNNN theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện cổ phần hóa  432 DN theo phương án đã phê duyệt. Quyết định chuyển thành công ty cổ phần tất cả DN thuộc diện cổ phần hóa. Những DN có điều kiện thì thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) theo quy định hiện hành.

Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xử lý những khó khăn, vướng mắc, với lộ trình phù hợp, chặt chẽ, khả thi để các Bộ quản lý ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tất cả các phương án cổ phần hóa các tổng công ty nhà nước. Bộ quản lý ngành, địa phương chủ động chỉ đạo xây dựng và phê duyệt các phương án cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền để thực hiện...

(T.H)