Kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ chức KH&CN công lập

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất mục tiêu đến năm 2020 kiện toàn tổ chức và hoạt động của 158 tổ chức KH&CN công lập ở trung ương và các tổ chức KH&CN công lập ở địa phương theo hướng tinh giản đầu mối trực thuộc, nâng cao hiệu quả hoạt động; đồng thời chuẩn bị xong những điều kiện cần thiết để đẩy mạnh tái cấu trúc mạng lưới tổ chức KH&CN công lập giai đoạn 2021 - 2030. Đến năm 2030 còn khoảng 100 tổ chức KH&CN công lập với cơ cấu hợp lý.

Đến năm 2020, có khoảng 25.000 cán bộ nghiên cứu làm việc tại các tổ chức KH&CN công lập trong phạm vi quy hoạch, trong đó khoảng 70% có trình độ thạc sĩ trở lên, ít nhất 25% có trình độ tiến sĩ; đến năm 2030, khoảng 90% cán bộ nghiên cứu của tổ chức KH&CN công lập có trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó ít nhất 40% có trình độ tiến sĩ.

Đến năm 2020 có khoảng 30 tổ chức, năm 2030 có khoảng 60 tổ chức KH&CN công lập đạt trình độ khu vực và thế giới.

Theo dự thảo, để thực hiện mục tiêu trên, một trong những giải pháp là ưu tiên đầu tư ngân sách nhà nước để nâng cao năng lực cho các tổ chức KH&CN công lập hoạt động trong các lĩnh vực KH&CN trọng điểm, ưu tiên. Tạo điều kiện cho tổ chức KH&CN công lập khai thác tối đa các nguồn lực đầu tư để đổi mới cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ hoạt động nghiên cứu.

Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn đầu tư từ xã hội, nhất là từ doanh nghiệp cho hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập theo cơ chế hợp tác công tư. Thực hiện thống nhất việc cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước cho tổ chức KH&CN công lập thông qua nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác.

Bên cạnh đó, tăng cường năng lực, đầu tư thiết bị và nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện, trung tâm thông tin khoa học và công nghệ thuộc các tổ chức KH&CN công lập; tăng cường liên kết, hợp tác giữa các tổ chức KH&CN công lập, giữa các tổ chức KH&CN công lập với các doanh nghiệp trong nghiên cứu, đào tạo để khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của các tổ chức KH&CN công lập.

(PV)