Long An ban hành quy chế phối hợp kiểm tra và sử dụng thông tin TSNN

Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính cho biết, UBND tỉnh Long An vừa ban hành quy chế phối hợp, kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước khi xây dựng kế hoạch mua sắm, đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạp, sửa chữa tài sản nhà nước, trong quá trình lập dự toán ngân sách nhà nước phân bổ hàng năm cho hoạt động này phải trình kèm theo “Phiếu xác nhận thông tin trong CSDL về tài sản nhà nước” từ thời điểm hình thành đến thời điểm lập dự toán, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, tổng hợp, phê duyệt dự toán.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hiện trạng và số lượng tài sản đã được trang cấp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã đăng ký trong CSDL về tài sản nhà nước. Nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa kê khai, đăng ký tài sản như: trụ sở làm việc; quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc; tài sản khác gắn liền với đất; xe ô tô các loại; Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản theo quy định thì Sở Tài chính đề nghị đơn vị kê khai bổ sung đầy đủ trước khi thực hiện thẩm định dự toán. Từ năm 2015, không xem xét kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa tài sản nhà nước đối với những đơn vị có tài sản phải đăng ký nhưng không thực hiện kê khai vào phần mềm. Trường hợp cần thiết, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư và cơ quan chủ quản kiểm tra thực tế tài sản tại đơn vị. Nếu số liệu trong CSDL về tài sản nhà nước không phản ánh đúng thực tế hiện trạng kiểm tra, thì đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước báo cáo điều chỉnh số liệu gửi cơ quan chủ quản và Sở Tài chính để thực hiện điều chỉnh trong CSDL, đồng thời lập biên bản xử lý gửi về Thanh tra chuyên ngành của cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước để xử lý theo pháp luật về vi phạm hành chính trong quản lý,sử dụng tài sản nhà nước.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm cung cấp “Phiếu xác nhận thông tin trong CSDL về tài sản nhà nước” đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc tỉnh và Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện chịu trách nhiệm cung cấp “Phiếu xác nhận thông tin trong CSDL về tài sản nhà nước” đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện. Bên cạnh đó, Sở Tài chính cũng có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước của Bộ Tài chính cho các đơn vị trong tỉnh, tham mưu cho cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm trong việc lập báo cáo kê khai dữ liệu về TSNN, khai thác, sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật, kiểm tra đôn đốc nhắc nhở các cơ quan tổ chức, đơn vị, UBND cấp huyện trong việc cung cấp, sử dụng CSDL về tài sản nhà nước.

(T.H)