Một số biện pháp khai thác tối đa hiệu quả TABMIS

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, để phát huy hiệu quả của Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS), về định hướng lâu dài, Bộ Tài chính sẽ xây dựng và vận hành hệ thống thông tin quản lý tài chính tích hợp (IFMIS), trong đó TABMIS là hệ thống hạt nhân, cùng với các hệ thống thông tin quản lý tài chính vệ tinh khác, có thể giao diện, trao đổi thông tin với TABMIS.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Do vậy, thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020, sau khi triển khai xong TABMIS, trong năm 2013 và các năm sau, để khai thác tối đa hiệu quả TABMIS, Bộ Tài chính sẽ thực hiện các hoạt động sau: Xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách, các văn bản hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ, quy trình kỹ thuật. Trong đó cần lưu ý biên soạn và lưu hành các tài liệu hướng dẫn có tính cẩm nang nghiệp vụ cho người sử dụng. Hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ của hệ thống, như quy trình khai thác báo cáo của hệ thống, quy trình thực hiện cam kết chi; quy trình phân bổ dự toán đối với ngân sách trung ương nhằm đảm bảo phát huy hơn nữa các tính năng đầy đủ nhất của hệ thống khi kết thúc dự án. Xây dựng hạ tầng truyền thông, nâng cấp các ứng dụng hiện tại của KBNN và các hệ thống thông tin khác của ngành tài chính một cách tương thích để giao diện, trao đổi thông tin với TABMIS. Tổ chức đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật, về nhận thức, văn hoá làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, với việc đổi mới tư duy quản lý, thay đổi thói quen làm việc cũ. Tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực một cách khoa học và hiệu quả, trong đó lưu ý hoạt động tiếp nhận và vận hành hệ thống.

Có thể khẳng định TABMIS là hệ thống thông tin kế toán tập trung, có phạm vi triển khai rộng và có tác động lớn đến cơ chế quản lý, quy trình nghiệp vụ, tổ chức bộ máy, trang thiết bị tin học của hầu hết các đơn vị trong hệ thống tài chính... Với việc hoàn thành triển khai TABMIS đã đánh dấu một bước tiến quan trọng và đóng góp hiệu quả rõ rệt trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin báo cáo về NSNN, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành NSNN của các cấp lãnh đạo, thể hiện qua các nội dung sau: Cung cấp kịp thời thông tin báo cáo về tình hình phân bổ dự toán kinh phí NSNN; tình hình thu, chi NSNN các cấp; tình hình vay và trả nợ vay của NSNN và các hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Các thông tin báo cáo do TABMIS cung cấp, ngoài việc được thực hiện định kỳ, còn được cung cấp rất nhanh chóng khi có yêu cầu đột xuất, bên cạnh việc thể hiện dưới dạng các mẫu biểu chung theo quy định còn được truy vấn và trình bày linh hoạt theo yêu cầu cụ thể, phục vụ thiết thực công tác điều hành NSNN của Lãnh đạo các cấp.

Các số liệu về thu NSNN do TABMIS cung cấp là các thông tin kế toán đáng tin cậy, thống nhất với số liệu của các cơ quan thuế và hải quan.

Đặc biệt, trong năm 2012, trong điều kiện NSNN gặp khó khăn, TABMIS đã thể hiện tính hiệu quả cao trong việc cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về thu, chi NSNN trên phạm vi toàn quốc, trên từng địa bàn; về tình hình tồn ngân quỹ của từng đơn vị KBNN; về các khoản tạm thu, tạm giữ, các quỹ tài chính… Có thể nói các thông tin này đã trợ giúp đắc lực trong việc phân tích, dự báo và đưa ra các quyết định điều hành NSNN của Bộ Tài chính.

(Cát Tường)