Một số điểm mới trong việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 41/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, trong đó có một số nội dung chính như sau:

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp vào TKTG 

Thông tư quy định, thông tin  tài khoản tạm giữ (TKTG) : Mã tài khoản kế toán: 3941.0.9071257.00000; Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 9071257; Địa điểm: Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước) do Bộ Tài chính làm chủ tài khoản để các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và công ty nhà nước thuộc trung ương quản lý nộp tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý nộp vào TKTG tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh do Sở Tài chính làm chủ tài khoản.
 
Thời hạn nộp tiền vào TKTG, việc nộp tiền chậm nộp trong trường hợp tổ chức, cá nhân mua tài sản không nộp tiền vào TKTG đúng thời hạn.
 
Thanh toán các khoản chi phí liên quan đến việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán)
 
Kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 tạiThông tư số 39/2011/TT-BTC, Thông tư đã quy định các chi phí có liên quan được thanh toán từ tiền bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với: (i) cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức; (ii) công ty nhà nước; trách nhiệm của chủ tài khoản và Kho bạc nhà nước các cấp trong việc thanh toán các khoản chi phí.
 
Ngoài ra, để có cơ sở thực hiện thanh toán, Thông tư bổ sung quy định về Hồ sơ làm căn cứ xem xét, quyết định thanh toán các chi phí, gồm:
 
- Văn bản của Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và công ty nhà nước thuộc trung ương quản lý), của Sở, ngành, công ty nhà nước (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý) đề nghị thanh toán số tiền theo Thông báo thẩm định của Sở Tài chính (nơi có cơ sở nhà đất). Trong văn bản đề nghị nêu rõ thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán.
 
- Thông báo thẩm định các khoản chi phí có liên quan của Sở Tài chính.
 
- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương (nơi có cơ sở nhà đất) phê duyệt chi phí hỗ trợ di dời.
          
 - Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có).
 
Chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước
 
Thông tư đã quy định việc xác định số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước; hồ sơ, quy trình thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước; cụ thể:
 
- Văn bản đề nghị chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước; trong đó nêu rõ số tiền đề nghị thanh toán, thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán.
 
- Văn bản phê duyệt giá khởi điểm bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc văn bản phê duyệt giá bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối với trường hợp bán chỉ định) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
           
 - Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có).
 
Quản lý, cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư
 
Kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 tại Thông tư số 39/2011/TT-BTC, Thông tư đã quy định thẩm quyền quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư; trách nhiệm của chủ tài khoản và Kho bạc nhà nước các cấp trong việc cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư; quy trình thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước.
 
Ngoài ra, để có cơ sở thực hiện cấp phát số tiền thực hiện dự án đầu tư tại dự thảo bổ sung quy định về hồ sơ làm căn cứ xem xét, quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư, gồm:
 
- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 
- Văn bản của Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và công ty nhà nước thuộc trung ương quản lý); Sở, ngành và công ty nhà nước (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý) đề nghị số tiền hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư.
 
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư áp dụng đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (đối với những trường hợp chủ đầu tư không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản).
 
- Kế hoạch đầu tư xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư hoặc Kế hoạch vốn thực hiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt
         
 - Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có).
 
Thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan, đơn vị, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương
 
Kế thừa quy định tại Điều 9 tại Thông tư số 39/2011/TT-BTC, Thông tư quy định số tiền được sử dụng để hỗ trợ di dời; trách nhiệm của chủ tài khoản và Kho bạc nhà nước các cấp trong việc thực hiện thanh toán.
 
Ngoài ra, để có cơ sở thực hiện thực hiện thanh toán, Thông tư đã bổ sung quy định về Hồ sơ đề nghị thanh toán, gồm:
 
- Văn bản đề nghị của Bộ, ngành (đối với cơ quan, đơn vị, các tổ chức thuộc trung ương quản lý), Sở, ngành (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc địa phương quản lý) . Trong đó nêu rõ thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán;
 
- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương (nơi có cơ sở nhà đất) phê duyệt chi phí hỗ trợ di dời.
 
 - Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có)
 
(T.H)