Mức chi kinh phí thực hiện kiểm soát TTHC tại Hậu Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số  30/2015/QĐ-UBND quy định một số mức chi, việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc cấp nào do ngân sách Nhà nước cấp đó đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và được tổng hợp vào dự toán hàng năm của cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

Việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí Nhà nước thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính phải đúng mục đích, đúng nội dung, đúng chế độ, định mức chi theo quy định hiện hành về chế độ chi tiêu tài chính và các quy định cụ thể tại Quyết định này.

Theo Quyết định, một số mức chi kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) gồm:

Mức chi cho các thành viên tham gia họp, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến đối với các quy định về TTHC, các phương án đơn giản hóa TTHC

- Người chủ trì cuộc họp: 150.000 đồng/người/buổi.

- Thành viên tham dự cuộc họp: 100.000 đồng/người/buổi.

Mức chi thuê chuyên gia tư vấn chuyên ngành, lĩnh vực: Thuê lấy ý kiến theo văn bản: 400.000 đồng/văn bản.

Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành tỉnh; cấp huyện và cấp xã: 15.000 đồng/người/ngày (tính theo ngày làm việc).

Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC phải được công nhận bằng Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã.

Các nội dung chi khác không được quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký (27/10/2015).

(T.H)