Năm 2013: Sắp xếp lại, xử lý 2169 triệu mét vuông đất

Sau một thời gian thực hiện, công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã thu được những kết quả quan trọng và cho thấy số cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phần lớn tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Báo cáo của Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 5/2013 có 71 Bộ, ngành trung ương, 17 Tổng công ty Nhà nước và 52/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý nhà đất theo Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg với tổng số 122.357 cơ sở nhà, đấtl với tổng diện tích khoảng 2.403 triệu mét vuông đất và 115 triệu mét vuông nhà. Đến nay đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 2.169 triệu mét vuông đất; 79 triệu mét vuông nhà; trong đó: chuyển nhượng khoảng 4 triệu mét vuông đất; thu hồi trên 3 triệu mét vuông đất; chuyển mục đích sử dụng khoảng 3 triệu mét vuông đất. Tổng số tiền thu được do bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dundáat tính đến thời điểm tháng 5/2013 trên địa bàn cả nước là 28.340 tỷ đồng.

Cụ thể, tại Thành phố Hồ Chí MInh, tổng số cơ sở báo cáo, kê khai là 12.948 cơ sở với tổng diện tích đất khoảng 163,82 triệu mét vuông và tổng diện tích nhà là 17,64 triệu mét vuông; Cấp có thẩm quyền đã phê duyệt 12.813 cơ sở với tổng diện tích đất khoảng 159.4 triệu mét vuông và tổng diện tích nhà là 16,2 triệu mét vuông; Số tiền thu được do bán nhà, đất, chuyển mục đích sử dụng đất là 22.3126 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, tổng số cơ sở báo cáo, kê khai là 10.151 cơ sở với diện tích đất khoảng 73,2 triệu mét vuông và 14,4 triệu mét vuông nhà; Cấp có thẩm quyền đã phê duyệt 2.310 cơ sở với tổng diện tích đất khoảng 16,5 triệu mét vvuông và tổng diện tích nhà là 5,8 triệu mét vuông.

(TH)