Năm 2013: Tiếp tục điều hành tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm

Ngày 7/1/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01/ NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Một phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Ảnh: VGP.Một phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Ảnh: VGP.

Theo đó, trong các giải pháp về tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, Nghị quyết 01/NQ-CP nhấn mạnh việc thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm. Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về ngân sách nhà nước, bảo đảm thực các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán đã được Quốc hội quyết định. Phấn đấu tăng thu, triệt để tiết kiệm chi để tạo nguồn xử lý các nhiệm vụ chi cấp thiết phát sinh, giữ bội chi ngân sách nhà nước không quá 4,8% GDP.

Nghị quyết nêu rõ, tăng cường công tác chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, chống chuyển giá; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra thuế, nhất là các lĩnh vực, khoản thu có khả năng thất thu cao; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu thuế; tăng cường chế tài, thực thi pháp luật về thuế. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế cho cộng đồng xã hội. Tổng kết, đánh giá, kiến nghị giải pháp phù hợp đối với chính sách động viên, huy động, sử dụng các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên, công sản, đặc biệt là đất đai báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2013.

Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo đúng chế độ quy định; tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi: mua xe công, tổ chức lễ hội, hội nghị, khởi công, phong tặng danh hiệu, chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm...

Việc xây dựng và triển khai dự toán ngân sách nhà nước gắn với chiến lược và định hướng phát triển trong từng thời kỳ, đảm bảo tính bền vững của ngân sách nhà nước, phản ánh được thứ tự ưu tiên trong phân bổ nguồn ngân sách nhà nước với từng ngành, lĩnh vực.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách tài chính, chi tiêu các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng thời, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi trong cân đối ngân sách nhà nước, các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước; vay tiền về cho vay lại; bảo lãnh vay của Chính phủ. Thực hiện minh bạch hóa chi tiêu của ngân sách nhà nước và đầu tư công.

Về nợ công và nợ quốc gia, Nghị quyết nhấn mạnh việc quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn về nợ và an ninh tài chính quốc gia. Tăng cường công tác giám sát, quản lý rủi ro và chủ động bố trí nguồn trả nợ các khoản vay đến hạn, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn vay.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh phát triển đa dạng thị trường trái phiếu theo hướng tăng cường các công cụ nợ có kỳ hạn dài từ 10 năm trở lên; rà soát các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp để tạo thêm điều kiện cho các doanh nghiệp huy động vốn đầu tư phát triển ngoài nguồn vốn tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng...

>> Nghị quyết 01/ NQ-CP

(KD)