Năm 2014: Quỹ bình ổn giá xăng, dầu còn hơn 4.000 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa công bố tình hình trích lập, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu trong năm 2014.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, số dư quỹ bình ổn giá (BOG) tại thời điểm ngày 01/01/2014 là 169,219 tỷ đồng; Số dư quỹ BOG đến Quý I (tính đến hết ngày 31/3/2014) là 842,016 tỷ đồng; Số dư quỹ BOG đến Quý II (tính đến hết ngày 30/6/2014) là 1.594,749 tỷ đồng; Quý III số dư quỹ BOG (tính đến hết ngày 30/9/2014) là 2.296,609 tỷ đồng; Bước sang Quý IV (tính đến hết ngày 31/12/2014) số dư quỹ BOG là 4.018,711 tỷ đồng...

Cũng theo số liệu của Bộ Tài chính, trong số ước tồn dư tại thời điểm ngày 31/12/2014 sau khi đã cộng dồn lãi phát sinh trên số dư quỹ BOG (số liệu trước soát xét), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) còn 2.160,145 tỷ đồng, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội còn 293,875 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Dầu khí TP Hồ Chí Minh (Saigonpetro) còn 329,990 tỷ đồng... Trong khi đó, Tổng Công ty Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) âm 144,949 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Lọc hóa Dầu Nam Việt âm 24,209 tỷ đồng, Công ty Thương mại Xăng dầu đường Biển âm 18,325 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, việc công bố quỹ BOG được Bộ Tài chính công bố công khai vào tháng đầu quý trên Cổng TTĐT Bộ Tài chính. Thông qua việc công khai quỹ BOG, sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp và người dân giám sát việc quản lý, sử dụng quỹ BOG xăng dầu cũng như giám sát việc điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường mà Chính phủ và các Bộ, ngành đang kiên trì thực hiện...

(GB)