Năm 2015: Bộ Tài chính không tăng thêm biên chế

Trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của ngành Tài chính là hết sức nặng nề trong việc hoạch định chính sách, tổ chức triển khai công tác huy động, phân bổ nguồn lực phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh tài chính quốc gia... Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã ký ban hành văn bản số 3596/BTC-TCCB về việc tinh giản biên chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Thứ trưởng yêu cầu tất cả các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện nghiêm Nghị quyết 89/NQ-CP và Nghị định 108/NĐ-CP của Chính phủ không tăng thêm biên chế công chức, viên chức, kể cả với trường hợp mới thành lập hoặc giao bổ sung nhiệm vụ mới; chỉ được tuyển dụng mới không quá 50% số biên chế nghỉ hưu và tinh giản.

Bên cạnh việc yêu cầu không tăng thêm biên chế, Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị, tổ chức phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ theo Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trong thời gian qua có khá nhiều cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc không lương, thời gian nghỉ việc kéo dài. Do đó, Thứ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị động viên công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với các trường hợp nghỉ được hưởng nguyên lương thì phải đúng quy định của Luật lao động; với các trường hợp đặc biệt thì thời gian nghỉ không lương tối đa không quá 3 tháng/năm.

Thứ trưởng cũng yêu cầu, khi công chức, viên chức có đơn xin nghỉ công tác không hưởng lương thì thủ trưởng đơn vị, tổ chức phải báo cáo Bộ Tài chính.

Trước khi báo cáo, thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm rà soát yêu cầu công tác, nguồn nhân lực thực thi nhiệm vụ đảm bảo có cán bộ thay thế, không tăng thêm biên chế, không ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng các tổ chức đơn vị, có trách nhiệm phổ biến nội dung hướng dẫn tại Công văn này đến toàn thể công chức, viên chức; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về kết quả triển khai thực hiện quy định về chính sách tinh giản biên chế về kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả công tác của công chức, viên chức thuộc đơn vị. Trường hợp để xảy ra các vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.
 
(T.H)