"Năm 2015: Thuế, Hải quan phấn đấu tăng thu ngân sách 8% - 10%"

Đó là một trong những nhiệm vụ mà Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao cho ngành Thuế và ngành Hải quan thực hiện trong năm 2015. Có thể nói, năm 2015, trước bối cảnh kinh tế trong nước phục hồi nhưng chưa vững chắc, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiệm vụ đặt ra đối với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan ngày càng quan trọng, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan cần triển khai, tổ chức thực hiện tốt, toàn diện các nhiệm vụ Bộ Tài chính giao cũng như các nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2015. Cụ thể, đối với Tổng cục Thuế: Triển khai ngay từ đầu năm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, đảm bảo sớm đưa các chính sách thuế đi vào cuộc sống, ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2015 tối thiểu từ 8-10% so với dự toán pháp lệnh năm 2015 (trừ dầu thô). Khai thác các nguồn thu để bù đắp hụt thu từ dầu thô do giá giảm, đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 đã được Quốc hội phê chuẩn.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, phấn đấu đạt mức tối thiểu là 15% số doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó tập trung vào thanh tra, kiểm tra về chuyển giá, thương mại điện tử, hộ kinh doanh cá thể và những lĩnh vực có rủi ro cao về thuế; có biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa những hành vi, thủ đoạn trốn thuế, gian lận và chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Có kế hoạch phấn đấu đến năm 2018 thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế đạt mức tối thiểu là 20% số doanh nghiệp đang hoạt động.

Tăng cường đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế, phân loại các loại nợ thuế tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, có cơ chế xử lý phù hợp. Yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật để năm 2015 đưa số nợ thuế tối đa không quá 5% số thực hiện thu ngân sách năm 2015 (không kể số thuế nợ do nguyên nhân khách quan bất khả kháng).

Kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng; thực hiện hoàn thuế kịp thời cho doanh nghiệp đảm bảo chặt chẽ đúng quy định, quy trình; kiên quyết đấu tranh với các hành vi gian lận, chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan. Tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, phấn đấu đến tháng 9/2015 thực hiện cắt giảm số giờ tuân thủ về thuế còn 121,5 giờ/năm (tính cả bảo hiểm xã hội là 171 giờ/năm). Xử lý kịp thời, đúng thời hạn những vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp; phấn đấu đạt 100% số doanh nghiệp đang hoạt động khai thuế điện tử. Triển khai việc nộp thuế điện tử tại 63/63 cục thuế tỉnh, thành phố. Khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế và công khai để người nộp thuế biết, giám sát việc thực hiện.

Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thuế; tăng cường quản lý nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuế trong thực thi công vụ, nêu cao tinh thần phục vụ doanh nghiệp, người dân để xây dựng hình ảnh cán bộ thuế văn minh, chuyên nghiệp.

Đối với Tổng cục Hải quan, Phó Thủ tướng yêu cầu: Triển khai thực hiện tốt Luật Hải quan; trình ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn triển khai thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Thực hiện tốt Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Đồng thời, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan phối hợp với các bộ, ngành để triển khai các nhiệm vụ đề ra năm 2015, phấn đấu đến đầu năm 2016 kết nối rộng rãi, toàn diện Cổng thông tin một cửa quốc gia với hệ thống công nghệ thông tin của các Bộ, ngành liên quan. Cụ thể hóa các quy trình, thủ tục hành chính và trách nhiệm thực hiện của các Bộ, ngành tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Phấn đấu thu ngân sách năm 2015 tăng 10% so với dự toán Quốc hội giao (tăng 15.000 đến 16.000 tỷ đồng). Đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan, năm 2015 phấn đấu kiểm tra đạt tối thiểu 4% tổng số doanh nghiệp khai hải quan. Tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh nhập khẩu hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập khẩu có điều kiện. Làm tốt vai trò là cơ quan Thường trực ban Chỉ đạo 389. Đẩy mạnh việc xử lý hàng tồn đọng tại các cảng biển. Xây dựng lực lượng hải quan hiện đại, đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

(PV)