Năm 2030: Trường Đại học Tài chính - Marketing thuộc "top 200" trường tiên tiến khu vực Đông Nam Á

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Trường Đại học Tài chính - Marketing giai đoạn 2013 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

Năm 2030: Trường Đại học Tài chính - Marketing thuộc "top 200" trường tiên tiến khu vực Đông Nam Á

Mục tiêu của Chiến lược là xây dựng Trường Đại học Tài chính - Marketing trở thành cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng đầu trong cả nước và có uy tín trong khu vực về lĩnh vực kinh tế, tài chính, quản trị, marketing, thẩm định giá...; có cơ cấu và phương thức đào tạo hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập, bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; kết hợp giá trị truyền thống và các giá trị hiện tại, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và mang đậm bản sắc dân tộc.

Đến năm 2025, Trường Đại học Tài chính - Marketing trở thành một trường đại học định hướng nghiên cứu, gắn với nhu cầu xã hội, đạt tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có một số chuyên ngành đạt chuẩn chất lượng của mạng lười các trường đại học ASEAN (AUN-QA). Đến năm 2030, Trường sẽ đạt đẳng cấp một trong 200 trường đại học tiên tiến của khu vực Đông Nam Á.

Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2020, Trường Đại học Tài chính - Marketing sẽ có tỷ lệ giảng viên có trình độ Tiến sỹ là 25%, Thạc sỹ là 75%; tỷ lệ giảng viên có học hàm Giáo sư là 0,35%, Phó Giáo sư là 3,5%; 20% giảng viên có thể giảng bằng tiếng Anh. Tỷ lệ này được nâng cao hơn trong giai đoạn đến năm 2030.

Về quy mô đào tạo cho giai đoạn 2020 - 2030, Trường sẽ đáp ứng đào tạo cho 27.118 sinh viên; 2.700 học viên sau đại học, đồng thời tổ chức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học theo chuẩn khu vực nhằm phấn đấu có từ 1 - 2 ngành đào tạo đại học theo chuẩn kiểm định khu vực; phát triển thêm một số ngành đào tạo thuộc khối kinh tế và quản trị doanh nghiệp trên cơ sở nhu cầu của ngành Tài chính và xã hội; áp dụng công nghệ hiện đại trong công tác quản lý; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý tiếp cận công nghệ, quy trình đào tạo tiên tiến theo hướng chuyển từ "quản lý" sang "tư vấn và kiểm tra".

Để đạt được mục tiêu trên, Chiến lược đưa ra những giải pháp, kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn từ nay đến 2030 với từng nội dung từ kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển nhân lực; phát triển công tác đào tạo; phát triển công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ; phát triển hoạt động hợp tác quốc tế đến phát triển cơ sở vật chất và quản lý tài chính.

(T.H)