Nâng cao chất lượng thông tin thống kê

Chiều ngày 11/3, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật thống kê sửa đổi, nhằm hướng tới sự minh bạch và phân rõ trách nhiệm của những đơn vị liên quan.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trình bày tờ trình Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư – ông Bùi Quang Vinh cho biết, hiện nay số lượng, chất lượng thông tin thống kê tuy đã được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước, nhưng vẫn còn 4 hạn chế, bất cập:

Một là, thiếu các chỉ tiêu thống kê phản ánh chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

Hai là, công tác phân tích và dự báo thống kê phát triển chậm; việc phổ biến thông tin thống kê làm chưa tốt, vừa thiếu, vừa trùng chéo, trong một số trường hợp còn do phương pháp tính khác nhau dẫn đến chưa thống nhất về số liệu.

Ba là, phối hợp giữa hệ thống thống kê tập trung với thống kê bộ, ngành còn chưa chặt chẽ.

Bốn là, khó tiếp cận với cơ sở dữ liệu ban đầu của các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê; hệ thống thống kê tập trung khó tiếp cận khai thác thông tin từ nguồn dữ liệu hành chính và dữ liệu đăng ký hành chính của các bộ, ngành.

Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, Luật sửa đổi lần này sẽ khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu bằng việc làm rõ trách nhiệm và hệ thống chỉ tiêu giao cho Tổng Cục thống kê chịu trách nhiệm. Trước ở cấp tỉnh không có hệ thống chỉ tiêu mà theo Trung ương thì giờ quy định rõ cấp tỉnh, huyện, xã khắc phục số liệu chồng chéo nhau. Ngoài ra GDP của Trung ương thì Trung ương tính, còn tại các địa phương là do Trung ương quản lý cách tính để không chênh lệch.

Cũng tại đây, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội - ông Nguyễn Văn Giàu đề nghị, bổ sung quy định rõ việc công bố thông tin thống kê trong dự thảo luật, quy định cụ thể một số chỉ tiêu công bố như GDP, CPI, tỉ lệ thất nghiệp, thời điểm công bố cố định đối với 3 loại số liệu thống kê như số liệu ước tính, số sơ bộ, số chính thức. Đề nghị bổ sung nghiêm cấm các hành vi can thiệp, chỉ đạo làm sai lệch số liệu thống kê trong hoạt động thống kê tại Điều 10 của dự thảo luật...

(T.H)