Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính nội ngành Tài chính

Thời gian qua, Bộ Tài chính luôn xác định các công tác như hướng dẫn cơ chế chính sách; công tác quản lý tài chính; công tác đầu tư phát triển và xây dựng; quản lý tài sản Nhà nước; công tác đấu thầu, thẩm định đề án, dự án; kiểm tra, kiểm toán nội bộ; kết quả giải ngân năm 2014… là những nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh, công tác quản lý tài chính nội bộ cũng cần được cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, hệ thống tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh cải cách,...Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh, công tác quản lý tài chính nội bộ cũng cần được cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, hệ thống tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh cải cách,...

Tại cuộc họp giao ban đánh giá kết quả công tác tài chính nội ngành năm 2014 và giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2015, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, năm 2014, công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, đầu tư ứng dụng CNTT quản lý tài sản Nhà nước và kiểm tra, kiểm toán nội bộ ngành Tài chính tiếp tục được các đơn vị quan tâm thực hiện và đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần quan trọng thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.

Phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Báo cáo tại cuộc họp, ông Toán Chí Nghiêm - Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính khẳng định, Bộ Tài chính luôn xác định các công tác như hướng dẫn cơ chế chính sách; công tác quản lý tài chính; công tác đầu tư phát triển và xây dựng; quản lý tài sản Nhà nước; công tác đấu thầu, thẩm định đề án, dự án; kiểm tra, kiểm toán nội bộ; kết quả giải ngân năm 2014… là những nhiệm vụ trọng tâm.

Các đơn vị chức năng đã tập trung phối hợp chặt chẽ nhằm nghiên cứu, hướng dẫn, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước trong các lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng đảm bảo theo đúng quy định, phù hợp với đặc điểm của các đơn vị; phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng, ứng dụng CNTT năm 2014 và tổ chức điều hành dự toán, kế hoạch vốn đầu tư, ứng dụng CNTT được giao…

Dự kiến, đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách năm 2014, tất cả các đơn vị thực hiện hoàn thành 100% khối lượng công việc theo kế hoạch năm 2014 được phê duyệt.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số những tồn tại cần được quyết liệt khắc phục trong thời gian tới như: Tổ chức thực hiện các nội dung ứng dụng CNTT, mua sắm tài sản, nghiên cứu khoa học, nghiệm vụ chuyên môn đặc thù chưa đảm bảo tiến độ; chậm phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, biên chế của các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, đầu tư xây dựng còn chưa đáp ứng nhu cầu...

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, nền kinh tế trong nước dự báo có chuyển biến tích cực hơn, với mức tăng trưởng kinh tế dự kiến khoảng 6,2%, kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 5%. Tuy nhiên, dự báo tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố khó lường; trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức.

Chính phủ tiếp tục thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2014; đẩy mạnh cải cách hành chính, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo đó, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2015 là rất nặng nề, việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được đề ra không chỉ là yêu cầu trong năm 2015 mà còn có ý nghĩa quan trọng cho việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XI của Đảng đề ra cho Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh, công tác quản lý tài chính nội bộ cũng cần được cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, hệ thống tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh cải cách, đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước.

Về một số nội dung trọng tâm trong năm 2015, Thứ trưởng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Cơ chế quản lý tài chính và biên chế giai đoạn 2011-2015 và xây dựng Cơ chế cho giai đoạn 2016-2020 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế để báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê duyệt.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu hướng dẫn cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục- đào tạo, báo chí; hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn về quản lý tài sản; khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn một số nội dung của pháp luật đấu thầu...

Đặc biệt, Thứ trưởng đề nghị tích cực triển khai các dự án xây dựng cơ bản và CNTT, nhất là các dự án quan trọng của Ngành; rà soát cơ chế phân cấp, ủy quyền cho các đơn vị một cách hợp lý, triệt để, gắn liền với nghĩa vụ, trách nhiệm của người đứng đầu...

(T.H)