Nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực quản lý tài sản công

(eFinance Online) - Thời gian qua, Cục Quản lý Công sản đã thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công và thu được nhiều kết quả tích cực.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cục Quản lý công sản (Cục QLCS) là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài sản công và trưng mua, trưng dụng tài sản, quản lý về tài chính đối với đất đai, tài nguyên; trực tiếp quản lý, xử lý một số loại tài sản công theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xác định các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Cục có tác động đến nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phạm vi cả nước; vì vậy, Cục QLCS luôn coi công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của Cục. Qua việc đánh giá, chấm điểm của Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính của Bộ, Cục QLCS luôn giữ được vị trí cao trong khối các Cục thuộc Bộ. Năm 2017, Cục QLCS cũng vinh dự được đóng góp một phần vào thành tích trong công tác CCHC mà Bộ Tài chính đạt được trong năm 2017, từ đó đóng góp chung vào việc hoàn thành một cách toàn diện, xuất sắc các nhiệm vụ cải cách thể chế, bộ máy tiến tới xây dựng thành công "Chính phủ kiến tạo" để phục vụ và cung cấp các dịch vụ công tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Cục QLCS chú trọng công tác hiện đại hóa hành chính, trong đó, triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Cục QLCS đã thực hiện rà soát, nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để đảm bảo có thể quản lý tốt tất cả các loại tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin về tài sản công.

Cục QLCS đã phối hợp với Cục THTK hoàn thiện Dự án “Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 của cơ quan Bộ Tài chính theo Nghị quyết 36a”. Về thực hiện hiện đại hóa hành chính, đã triển khai áp dụng các phần mềm quản lý công văn Edoc-TC, phần mềm kế toán, phần mềm thi đua khen thưởng, phần mềm bảo hiểm xã hội ứng dụng để hỗ trợ công việc nhằm tăng hiệu quả công việc, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, hệ thống ISO của Cục QLCS liên quan đến nhiều đối tượng, việc áp dụng ISO trong quá trình công tác liên quan trực tiếp đến giải quyết TTHC đã thực sự đem lại hiệu quả; quy định rõ các loại giấy tờ cần có trong hồ sơ; đáp ứng yêu cầu quản lý, xử lý công việc. Hồ sơ, tài liệu, hồ sơ của Cục QLCS được phân loại, sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, khoa học, đảm bảo thuận tiện trong việc tra cứu. Cho đến nay, 08 Quy trình ISO vẫn đang được áp dụng và phù hợp với thực tế. Trong thời gian tới, Cục QLCS sẽ tiếp tục hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với các TTHC quy định tại các văn bản QPPL.

Để tiếp tục nâng cao công tác cải cách hành chính thời gian tới,  Cục QLCS sẽ thường xuyên quan tâm công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền CCHC.

Đồng thời, nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục hành chính, chế độ báo cáo trong quá trình xây dựng văn bản QPPL.

Cục QLCS sẽ tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

Đặc biệt, sẽ nghiên cứu, áp dụng tiến bộ công nghệ thông tin trong việc xử lý TTHC.

(T.H)