Nâng mức chi cho công tác soạn thảo Văn bản QPPL

Liên Bộ Tài chính, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ ban hành đã ban hành Thông tư liên tịch 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP nhằm hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Thông tư, mức chi cho công tác soạn thảo văn bản được tăng thêm 50% so với quy định cũ. Một số mức tăng cụ thể như sau:

Đối với luật, pháp lệnh:Dự án soạn thảo mới hoặc thay thế: tăng từ 8 triệu/dự thảo lên mức 12 triệu/dự thảo; Dự án sửa đổi, bổ sung: tăng từ 5 triệu/dự thảo lên mức 7,5 triệu/dự thảo.

Đối với quyết định của Thủ tướng, soạn thảo văn bản mới hoặc thay thế: tăng từ 4 triệu/dự thảo lên mức 6 triệu/dự thảo; Soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung: tăng từ 2 triệu/dự thảo lên mức 3 triệu/dự thảo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2014.

(T.H)