Nâng mức hỗ trợ tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nông dân, cá nhân cận nghèo

Kể từ ngày 28/6/2013, các hộ nông dân, cá nhân cận nghèo tham gia thí điểm BHNN sẽ được hỗ trợ 90% phí bảo hiểm.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư số 57/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 121/2011/TT-BTC ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013.

Cụ thể, căn cứ mức bồi thường bảo hiểm thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn triển khai thí điểm quyết định cụ thể mức hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nông dân, cá nhân, tổ chức sản xuất nông nghiệp bảo đảm tổng mức bồi thường bảo hiểm và mức hỗ trợ trực tiếp đối với trường hợp vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra theo nguyên tắc không vượt quá giá trị kinh tế của vật nuôi tại thời điểm vật nuôi bị thiệt hại.

Các hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 27/02/2013 được hưởng cơ chế hỗ trợ theo quy định của Thông tư này.

(NTH)