Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí xúc tiến đầu tư quốc gia

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2013/TT-BTC, hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thông tư quy định rõ, kể từ ngày 5/5/2013, các hoạt động được hỗ trợ 100% kinh phí áp dụng là: tuyên truyền, quảng bá về môi trường đầu tư của Việt Nam; xây dựng định hướng, chính sách và chiến lược xúc tiến đầu tư; tổ chức chương trình vận động xúc tiến đầu tư tại các địa bàn trọng điểm ở nước ngoài theo chủ đề, lĩnh vực để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và xúc tiến đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài đối với một số lĩnh vực phù hợp; đào tạo cán bộ xúc tiến đầu tư...

Các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư trong nước theo vùng, lĩnh vực, ngành nhằm thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế trọng điểm được hỗ trợ 70% kinh phí.

Thông tư cũng nêu rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu kế hoạch kinh phí hỗ trợ thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia, gửi Bộ Tài chính.

Căn cứ khả năng cân đối của Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính xem xét tổng hợp chung vào kế hoạch ngân sách hàng năm và báo cáo Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt.

Căn cứ dự toán ngân sách được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện phê duyệt chương trình, phân bổ kinh phí thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia chi tiết theo từng đơn vị chủ trì thực hiện chương trình và nội dung trên nguyên tắc tổng kinh phí hỗ trợ để thực hiện các đề án của chương trình không vượt quá dự toán được phê duyệt...

(PV)