Ngành Kế hoạch đầu tư đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Sáng nay (ngày 9/12/2015), ngành Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kỉ niệm 70 năm ngày truyến thống (31/12/1945 - 31/12/2015). Tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 2) cho Ngành.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 2) cho Ngành Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: PV.Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 2) cho Ngành Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: PV.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu Tư Bùi Quang Vinh đã ôn lại những chặng đường lịch sử của Ngành. Trong 70 năm qua, Ngành Kế hoạch và Đầu tư đã không ngừng đổi mới toàn diện. Qua những chặng đường lịch sử phát triển của đất nước, Ngành đã có những đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược mà Đảng và Nhà nước đề ra, góp phần quan trọng vào thắng lợi trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngành Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu, giúp Đảng và Chính phủ tổ chức soạn thảo và chỉ đạo thực hiện các kế hoạch động viên quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, động viên sức người, sức của cho các cuộc kháng chiến và ngày nay là xây dựng các chiến lược 10 năm, quy hoạch phát triển và kế hoạch 5 năm, hàng năm để đổi mới, hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Dấu ấn của Ngành Kế hoạch và Đầu tư trong 30 năm thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế vừa qua, là đã thực hiện xuất sắc vai trò tham mưu tổng hợp về phát triển kinh tế - xã hội cho Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, trong 10 năm gần đây, khi kinh tế Việt Nam chịu tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, vai trò và những đóng góp của Ngành Kế hoạch và Đầu tư ngày càng quan trọng.

Trong thời gian qua, Ngành đã chủ trì tham mưu cho Đảng và Nhà nước xây dựng nhiều chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quan trọng, điển hình là 3 chiến lược 10 năm phát triển kinh tế xã hội: 1991 - 2000; 2001 - 2010, 2011 - 2020 và 9 kế hoạch 5 năm. Tham mưu dự thảo báo cáo kinh tế-xã hội trình Quốc hội và Đại hội Đảng.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tích cực xây dựng kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 trình Đại hội Đảng lần thứ XII, báo cáo tầm nhìn Việt Nam 2035...

Ngành cũng có đóng góp quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là tham mưu trình Chính phủ xây dựng các luật quan trọng để Quốc hội thông qua như: Luật Khuyến khích đầu tư nước ngoài năm 1989, Luật khuyến khích đầu tư trong nước năm 1994, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Hợp tác xã... Đặc biệt, Luật Doanh nghiệp năm 1999, sau này là Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Luật Doanh nghiệp năm 2014 với tư duy mới, cách tiếp cận mới, từ chỗ doanh nghiệp chỉ được kinh doanh những gì cơ quan nhà nước cho phép sang doanh nghiệp được tự do kinh doanh những gì đã đăng ký mà luật không cấm một cách công khai, minh bạch, đã tạo ra môi trường thông thoáng, tạo những cú huých, mang tính đột phá quan trọng để thu hút nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển, đồng thời khuyến khích hình thành hệ thống doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân hùng hậu, sẵn sàng chủ động hội nhập với kinh tế thế giới.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ghi nhận những đóng góp to lớn, liên tục và hiệu quả của Ngành trong 70 năm qua, với sự tham gia của nhiều thế hệ người làm công tác kế hoạch và đầu tư. Những thành tựu kinh tế đất nước đã đạt được luôn có dấu ấn của Ngành. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 2) cho Ngành.

(T.N)