Ngành Kế hoạch và Đầu tư lên kế hoạch thanh tra năm 2016

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Công văn số 9672/BKHĐT-TTr hướng dẫn Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư cần được triển khai có hiệu quả, bám sát và đáp ứng được các yêu cầu của việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tăng cường công tác quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư.

Cụ thể, tập trung thanh tra, kiểm tra việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư; Quá trình thực hiện dự án, nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là các dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư lớn thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn đầu tư công.

Thanh tra về công tác quản lý và thực hiện các Chương trình, Dự án sử dụng vốn ODA thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Tiến hành thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực như đầu tư trong nước, doanh nghiệp và đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã… để bước đầu đánh giá việc triển khai thực hiện Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp. Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc các vụ việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở giao.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí nhân lực và các điều kiện cần thiết để đảm bảo hoàn thành có chất lượng Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Đồng thời, kế hoạch thanh tra chuyên ngành sau khi được ban hành cần phải được theo dõi, đánh giá việc thực hiện, tiến hành sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ gửi về Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2016 của các Sở Kế hoạch và Đầu tư và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ trưởng, Thanh tra Chính phủ.

(T.N)