Nghiêm cấm dùng số liệu về tài sản Nhà nước vào mục đích cá nhân

Thông tư số 184/2014/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành quy định rõ, nghiêm cấm việc sử dụng số liệu về tài sản nhà nước, tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước trong Phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước vào mục đích cá nhân. Trường hợp cố tình vi phạm, người vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Thông tư, những thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu của Phần mềm nói trên được sử dụng để báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước hàng năm; làm cơ sở cho việc lập dự toán, xét duyệt quyết toán, quyết định, kiểm tra, kiểm toán, thanh tra việc đầu tư xây dựng, mua sắm, nâng cấp cải tạo, sửa chữa, sử dụng, xử lý tài sản Nhà nước...

Mỗi cơ quan tài chính của Bộ, cơ quan Trung ương, Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Ban Cơ yếu Chính phủ cấp một Chứng thư số cho cán bộ quản trị Phần mềm để duyệt dữ liệu về tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước.

Trong Thông tư, Bộ Tài chính nghiêm cấm hành vi cố ý duyệt dữ liệu tài sản không đúng quy định, làm sai lệch số liệu tài sản. Trường hợp cố tình vi phạm, người vi phạm và đơn vị có người vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính được khai thác thông tin về tài sản nhà nước, tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước của cả nước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước. 

Việc phân quyền khai thác thông tin tài sản nhà nước, tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án do Thủ trưởng cơ quan tài chính của Bộ, cơ quan trung ương, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2015, bãi bỏ Thông tư số 123/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước.

(T.H)