Nhất trí chuyển đổi một số khoản phí sang cơ chế giá dịch vụ

Trình bày trước Quốc hội Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Phí và lệ phí sáng 26/5, Chủ nhiệm Ủy ban TCNS Phùng Quốc Hiển đánh giá, qua 13 năm triển khai thực hiện, Pháp lệnh phí và lệ phí cơ bản đã đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra khi ban hành Pháp lệnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình Dự án Luật Phí và lệ phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình Dự án Luật Phí và lệ phí.

Tuy nhiên, qua thời gian, một số quy định của pháp luật phí, lệ phí không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, cần thiết ban hành Luật Phí và lệ phí nhằm khắc phục tồn tại của Pháp lệnh Phí và lệ phí hiện hành.

Ủy ban TCNS cơ bản nhất trí việc bãi bỏ, chuyển sang cơ chế giá và bổ sung một số khoản phí, lệ phí như Tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, qua giám sát thực tế và làm việc với các bộ, ngành, Ủy ban cho rằng, Danh mục phí, lệ phí quy định trong Dự thảo Luật chưa đầy đủ, chưa toàn diện, chỉ quy định theo nhóm, loại phí, lệ phí; chưa rõ về tên gọi với nội hàm của một số loại phí, lệ phí.

Vì vậy, để phù hợp với Hiến pháp năm 2013, đảm bảo tính cụ thể, đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ nghiên cứu, bổ sung vào Dự thảo Luật quy định chi tiết các khoản phí, lệ phí, phân loại theo nhóm ngành cụ thể.

Đồng thời, để bảo đảm tính khả thi của Luật, đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn phát sinh, Ủy ban TCNS đề nghị, bổ sung điều, khoản giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung, điều chỉnh Danh mục phí, lệ phí khi Chính phủ trình và báo cáo Quốc hội.

Đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS cũng nhất trí với việc quy định ngay trong Luật Phí và lệ phí sửa đổi, bổ sung một số nội dung để điều chỉnh các khoản phí chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do Nhà nước định giá trong khi chưa sửa đổi, bổ sung được Luật giá.

Đồng thời cũng đề nghị Chính phủ cần rà soát lại Danh mục các dịch vụ do Nhà nước định giá, bình ổn giá và một số khoản thu quy định chưa phù hợp với Luật giá và cơ chế thị trường như giá dịch vụ sử dụng đò, phà, giá dịch vụ trông giữ xe, giá dịch vụ vệ sinh...

(T.H - tổng hợp)