Nhiệm kỳ 2020-2025: Đảng bộ Bộ Tài chính đẩy mạnh xây dựng tài chính điện tử

(eFinance Online) - Sáng 28/8/2020, Đảng bộ Bộ Tài chính tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định: “Đảng bộ Bộ Tài chính đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIVđặt ra”.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Đại hội. Ảnh: QM.Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Đại hội. Ảnh: QM.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Bộ Tài chính và các cấp ủy trực thuộc đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020.

Cụ thể, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ liên quan đến tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN). Trong đó, đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của các cấp để kịp thời xây dựng và ban hành các Kế hoạch hành động cụ thể.

Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế tài chính – NSNN theo nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), hỗ trợ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Hệ thống thể chế trong lĩnh vực tài chính ngày càng được hoàn thiện, đảm bảo sự đồng bộ, công khai, minh bạch, phù hợp với quá trình phát triển của kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập quốc tế... Ngoài ra, trước những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, ngành Tài chính cũng đã đi tiên phong trong đề xuất và trình cấp có thẩm quyền các giải pháp về chính sách tài khóa để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội.

Thực hiện chính sách tài khóa chủ động, tăng cường phối hợp với các chính sách khác để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh việc thực hiện quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Nhờ đó, đã ứng phó kịp thời với các biến động của nền kinh tế và thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Nhiệm kỳ 2020-2025: Đảng bộ Bộ Tài chính đẩy mạnh xây dựng tài chính điện tử ảnh 1 Đại hội biểu quyết thông qua thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: QM.
Quy mô thu NSNN được củng cố, cơ cấu thu NSNN bền vững hơn; quản lý thu NSNN ngày càng hiệu quả. Đại dịch Covid-19 đã tác động sâu rộng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội (KT-XH), làm thu NSNN năm 2020 gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, quy mô thu ngân sách 5 năm 2016-2020 vẫn tăng khoảng 1,6 lần so với giai đoạn 2011-2015, bình quân đạt khoảng 24,5% GDP, trong đó từ thuế phí đạt khoảng 20,5% GDP, vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV.

Chi NSNN được kiểm soát chặt chẽ theo đúng dự toán NSNN được giao; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính – NSNN. Cơ cấu lại chi NSNN bước đầu đạt kết quả tích cực, chi đầu tư phát triển (ĐTPT) đoạn 2016-2020 chiếm khoảng 27-28% tổng chi NSNN; chi thường xuyên bao gồm cả chi tạo nguồn cải cách tiền lương khoảng 63% tổng chi NSNN (mục tiêu Nghị quyết 07-NQ/TW dưới 64%).

Ưu tiên bố trí nguồn lực để tăng cường tiềm lực dữ trữ quốc gia (DTQG). Trong giai đoạn 2015-2020, quy mô dự trữ quốc gia đã từng bước củng cố và phát triển. Dự kiến đến hết năm 2020, quy mô dự trữ quốc gia đạt khoảng 11.000 tỷ đồng, gấp 1,23 lần so với năm 2015.

Bên cạnh đó, đã thực hiện đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng NSNN, tài sản công. Hiệu quả, hiệu lực của công tác thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại được nâng cao.

Cơ chế, chính sách về công tác quản lý tài sản công có những đột phá mới. Đã tham mưu trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Qua đó, tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác hiệu quả các nguồn lực tài chính từ tài sản công, đất đai;.... Công tác tổ chức việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước được chú trọng và cơ bản đã hoàn thành.

Cân đối ngân sách tích cực, nợ công đảm bảo trong giới hạn an toàn và được quản lý chặt chẽ. Bội chi NSNN bình quân giai đoạn 2016-2019 khoảng 3,51% GDP, năm 2019 khoảng 3,4% GDP và dự toán năm 2020 là 3,44 % GDP, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 07-NQ/TW (đến năm 2020 xuống dưới 4% GDP). Qua đó, góp phần củng cố vị thế tài khóa của chính phủ. Nợ công, nợ Chính phủ dự kiến đến cuối năm 2019 ước đạt lần lượt là 54,7% GDP và 47,7% GDP. Cơ cấu nợ công bền vững hơn. Đồng thời, đã đảm bảo huy động vốn cho NSNN với mức chi phí hợp lý, tập trung phát hành TPCP kỳ hạn dài để kéo dài kỳ hạn bình quân.

Đẩy mạnh cơ chế tự chủ tài chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), góp phần nâng cao hiệu quả chi tiêu công và chất lượng dịch vụ công; tăng cường xã hội hóa cung cấp dịch vụ công. Đến hết năm 2019, số lượng đơn vị SNCL được giao tự chủ tài chính là gần 53.000 đơn vị, đạt tỷ lệ 98,5% tổng số đơn vị SNCL đang hoạt động, trong đó, các đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên chiếm từ 23% đến 25%; đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên chiếm khoảng 5%-7%.

Cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ; hiệu quả sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp được nâng cao; quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa DNNN đạt được những kết quả quan trọng.

Thị trường chứng khoán phát triển vững chắc, hoàn thiện về cấu trúc, phát huy vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ đạo của nền kinh tế; thị trường bảo hiểm và dịch vụ tài chính tiếp tục mở rộng về quy mô và phạm vi hoạt động, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về phát triển KT-XH của đất nước. Trong đó, các cấu phần của thị trường vốn (thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh) có sự tăng trưởng và phát triển nhanh. Thị trường bảo hiểm ngày càng phát triển, chất lượng dịch vụ bảo hiểm được nâng cao, đóng góp vào hỗ trợ doanh nghiệp, tái đầu tư cho nền kinh tế.  

Chủ động hội nhập quốc tế; đa dạng hóa nội dung, hình thức và các đối tác hợp tác quốc tế về tài chính, trong đó, đã đăng cai chủ trì các tiến trình hợp tác tài chính đa phương như Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017, chủ trì Tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN 2020. Công tác vận động và điều phối tài trợ cho lĩnh vực cải cách quản lý tài chính công được thực hiện chủ động.

Đột phá trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các quy trình quản lý hiện đại vào công tác quản lý tài chính - NSNN. Đã thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử ngành tài chính, xây dựng hệ thống thông tin báo cáo kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN,... Bộ Tài chính đã 7 năm liền dẫn đầu khối các Bộ, ngành về chỉ số mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT và 6 năm liền đứng trong top 3 các bộ, ngành cơ quan trung ương về chỉ số cải cách hành chính Par Index. Cùng với đó đã, chú trọng rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh, triển khai cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC, triển khai mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến. Thời gian nộp thuế đã giảm được 300 giờ từ 537 giờ năm 2014 xuống còn 237 giờ năm 2020; thời gian tiếp nhận và thông qua đối với hàng luồng xanh chỉ còn từ 01-03 giây.

Công tác xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức được ưu tiên, chú trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành Tài chính có chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu đặt ra ngày càng cao đối với công tác tham mưu, xây dựng chính sách và quản lý nhà nước của ngành Tài chính. Đến tháng 3/2020 thực hiện sắp xếp, cắt giảm được trên 5.641 đầu mối các đơn vị từ cấp trung ương đến cấp tổ (đội) tại địa phương; giảm 4.543 vị trí lãnh đạo quản lý. Thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, năm 2020 đã thực hiện giảm được 8,7%, phấn đấu đến năm 2021 tối thiểu giảm 10% biên chế được giao so với năm 2015...

Đảng bộ Bộ Tài chính xác định nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chỉ đạo xây dựng hoàn thiện thể chế tài chính theo cơ chế thị trường định hướng XHCN. Củng cố tiềm lực, nâng cao hiệu quả của nền tài chính quốc gia, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại NSNN và thị trường tài chính; khơi thông và phát huy tiềm lực tài chính dân cư và doanh nghiệp trong đầu tư phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý, tài chính – NSNN trên cơ sở tăng cường ứng dụng CNTT; hình thành nền tài chính chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại. Tập trung công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh nêu gương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong sinh hoạt Đảng; nâng cao hiệu quả, hiệu lực vai trò lãnh đạo của các Đảng bộ, chi bộ, đảng viên đối với công tác Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Quang Minh