Nhiều ưu điểm trong phương thức mua sắm tài sản công

(eFinance Online) -Mua sắm tập trung là phương thức mua sắm có nhiều ưu điểm trong việc tiết kiệm chi tiêu công, kiểm soát tình trạng mua sắm vượt tiêu chuẩn, định mức, là biện pháp hiệu quả trong phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Bộ Tài chính cho biết, việc mua sắm tập trung là một giải pháp quan trọng để phòng chống tham nhũng, lãng phí được đề cập tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Trên cơ sở các Nghị quyết của Đảng, Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính đã quy định cụ thể về việc mua sắm tập trung.

Để giảm bớt thủ tục hành chính, bảo đảm việc mua sắm được kịp thời và không ảnh hưởng tới quyền tự chủ của các cơ quan, đơn vị, các văn bản quy định việc mua sắm tập trung chủ yếu thực hiện theo cách thức ký thỏa thuận khung. Theo đó, đơn vị mua sắm tập trung chỉ thực hiện việc tổng hợp nhu cầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký thỏa thuận khung; các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản trực tiếp ký hợp đồng mua sắm, chi trả tiền, tiếp nhận tài sản để sử dụng. Đồng thời, quy định cụ thể các bước thực hiện bao gồm: Lập, phê duyệt dự toán mua sắm tài sản; Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung trước 31/01 hàng năm; Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; Tổ chức lựa chọn nhà thầu; Ký thỏa thuận khung và hợp đồng mua sắm tài sản; Bàn giao, tiếp nhận tài sản; Thanh toán và thanh lý hợp đồng.

Nếu thực hiện đúng thời hạn quy định, đặc biệt là khâu đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung thì việc thực hiện mua sắm tập trung đáp ứng được yêu cầu về thời gian mua sắm tài sản của các đơn vị.

Tuy nhiên, phương thức mua sắm tập trung là phương thức mới được áp dụng ở nước ta, quá trình thực hiện của đơn vị mua sắm tập trung, các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản và các nhà thầu còn có sự lúng túng, đặc biệt là khâu đăng ký nhu cầu, tổng hợp nhu cầu mua sắm, tổ chức mua sắm (mua sắm tập trung bắt buộc phải áp dụng phương thức đấu thầu rộng rãi). Một số địa phương lựa chọn danh mục mua sắm tập trung chưa phù hợp hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm tập trung chưa đảm bảo nhân lực thực hiện. Vì vậy, dẫn đến việc mua sắm tập trung chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ.

Để hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý sử dụng tài sản công có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, Bộ Tài chính đã hoàn thiện các quy định về mua sắm tập trung tại dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 147/TTr-BTC ngày 10/10/2017) nhằm tháo gỡ những vướng mắc về việc ban hành danh mục mua sắm tập trung, xây dựng tiêu chí kỹ thuật tài sản mua sắm tập trung, xử lý việc mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung khi phát sinh nhu cầu đột xuất, cấp bách...

(T.H)