Những dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN lĩnh vực giao thông vận tải

(eFinance Online) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí gồm: Nhóm dịch vụ thuộc lĩnh vực hàng hải (Dịch vụ  ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng hải; dịch vụ tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải); Nhóm dịch vụ thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa (Dịch vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đường thủy nội địa); Nhóm dịch vụ thuộc lĩnh vực đường bộ (Dịch vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đường bộ).

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công nhà nước hỗ trợ một phần chi phí theo lộ trình tính giá dịch vụ công là nhóm dịch vụ thuộc lĩnh vực đường bộ gồm: Dịch vụ vận hành khai thác bến phà đường bộ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành khung giá và giá các loại hình dịch vụ để áp dụng cho các đối tượng thụ hưởng dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ danh mục dịch vụ sự nghiệp công nêu trên quyết định hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

Ngoài các danh mục dịch vụ sự nghiệp công nêu trên, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

(NQ)