Phân bổ hơn 17.061 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

(eFinance Online) - Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 22/11/2019, có 54/54 đơn vị gửi báo cáo phân bổ về Bộ Tài chính, với số vốn đã phân bổ chi tiết 17.061,284 tỷ đồng, đạt 94,78% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững 7.484,484 tỷ đồng, đạt 93,56% kế hoạch giao; vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới 9.576,8 tỷ đồng, đạt 95,77% kế hoạch giao. Số vốn chưa phân bổ chi tiết 938,716 tỷ đồng. 
  
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cụ thể, khối trung ương quản lý, Bộ Tài chính đã nhận được công văn phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông 15 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch  giao. Khối địa phương quản lý, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ chi tiết kế hoạch vốn của 53/53 địa phương, với số vốn đã phân bổ chi tiết 17.046,284 tỷ đồng, đạt 94,78% kế hoạch giao (trong đó vốn CTMTQG giảm nghèo bền vững 7.469,484 tỷ đồng, đạt 93,54% kế hoạch giao, vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới 9.576,8 tỷ đồng, đạt 95,77% kế hoạch giao). Có 16/53 địa phương chưa giao hết kế hoạch vốn được giao (938,716 tỷ đồng).

Ước thanh toán 11 tháng năm 2019 là 231.664,883 tỷ đồng, đạt 53,96% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt  58,16% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2018 đạt tỷ lệ tương ứng là 59,94% và 61,73%). Trong đó, vốn trong nước 217.078,273 tỷ đồng, đạt 58,78% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 61,82% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2018 đạt tỷ lệ tương ứng là 64,27% và 65,54%); vốn ngoài nước 14.586,610 tỷ đồng; đạt 24,31% kế hoạch Quốc hội giao và đạt  30,89% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2018 đạt tỷ lệ tương ứng là 35,41% và 38,65%).

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 11 tháng năm 2019 của các bộ, ngành và địa phương thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018. Có 06 bộ, ngành và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 80%; trong đó, đặc biệt có 04 Bộ ngành và 04 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 90%. Tuy nhiên, bên cạnh đó, có 28 bộ, ngành và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (58,16%), trong đó, 20 bộ, ngành và 07 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 50%.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn những dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt. Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý đối với số kế hoạch vốn năm 2019 không có khả năng giao trong năm 2019 theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 29/10/2019 của Chính phủ. Sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019, các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng triển khai phân bổ kế hoạch vốn điều chỉnh tăng cho các dự án, nhập kế hoạch vốn điều chỉnh trên hệ thống TABMIS và đôn đốc các chủ đầu tư giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Quang Minh