Phân bổ vốn năm 2016 cho dự án khởi công mới

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước về thời gian phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và việc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2016 cho các dự án khởi công mới.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), do năm 2015 là năm đầu thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng (sửa đổi) với nhiều nội dung mới, để có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, Chính phủ đã cho phép sau khi các bộ, ngành trung ương và địa phương bố trí vốn kế hoạch năm 2016 theo thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016 và Nghị quyết số 101/2015/QH13 ngày 14/11/2015 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016 (ưu tiên tập trung vốn kế hoạch năm 2016 để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án, công trình trọng điểm quốc gia, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang; vốn đối ứng cho các dự án ODA, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước); phần còn lại được phép bố trí vốn cho các dự án khởi công mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư đến ngày 31/3/2016.

Bộ KH&ĐT yêu cầu các cấp ra quyết định giao vốn kế hoạch đầu tư công năm 2016 cho các dự án khởi công mới sau khi có quyết định đầu tư dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến thời hạn 31/3/2016.

Đối với các dự án đã có quyết định đầu tư trước ngày Luật Đầu tư công có hiệu lực (1/1/2015), chưa có trong kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ KH&ĐT đề nghị các cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

Việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2016 cho các dự án này được thực hiện như sau: Đối với các dự án chủ trương đầu tư không có thay đổi so với quyết định đầu tư đã được phê duyệt trước khi Luật Đầu tư công có hiệu lực thì cấp có thẩm quyền bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2016 cho dự án theo quyết định đầu tư đã được phê duyệt.  

Đối với các dự án có chủ trương đầu tư dự án khác với quyết định đầu tư đã được phê duyệt, cấp có thẩm quyền phê duyệt lại quyết định đầu tư dự án theo đúng chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cấp có thẩm quyền chỉ giao kế hoạch đầu tư công năm 2016 cho dự án đến ngày 31/3/2016 đã phê duyệt lại quyết định đầu tư. 

Đối với dự án khởi công mới phê duyệt quyết định đầu tư trong năm 2015 khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, các bộ, ngành trung ương và địa phương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc phê duyệt quyết định đầu tư không đúng quy định của Luật Đầu tư công. Bộ KH&ĐT nêu rõ, chỉ được phép bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2016 cho các dự án này sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư đến thời hạn ngày 31/3/2016.

(T.Ngà)