Phê duyệt 1.263,33 tỷ đồng cho Kế hoạch ứng dụng CNTT ngành bảo hiểm xã hội

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 152/QĐ-TTg phê duyệt dự toán thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngành bảo hiểm xã hội giai đoạn 2012-2015.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự toán thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 với tổng kinh phí là 1.263,33 tỷ đồng (một ngàn hai trăm sáu mươi ba tỷ, ba trăm ba mươi ba triệu đồng) từ các nguồn theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong đó:

Nhóm dự án phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành là 495,83 tỷ đồng.

Nhóm dự án hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (bao gồm 100 tỷ đồng đã bố trí trong dự toán chi quản lý bộ máy năm 2014 được giao tại Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán thu, chi năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) là 750 tỷ đồng.

Chi hoạt động phát triển ứng dụng công nghệ thông tin là 17,5 tỷ đồng.

Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và giám sát việc thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2012 - 2015 bảo đảm việc thực hiện theo đúng tiến độ và quy định của Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ 28 tháng 01 năm 2015.

(T.H)