Phê duyệt Chương trình Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 727/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án 2 - Chương trình “Cải cách Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và hỗ trợ quản trị công ty” vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, cơ quan chủ quản các Tiểu Dự án thành phần là Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương; Cơ quan điều phối của Dự án là Bộ Tài chính. Các DNNN dự kiến tham gia Dự án: Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Xây dựng số 1 (Bộ Xây dựng) và Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Bộ Công Thương).

Với tổng mức đầu tư cùa Dự án là 335 triệu USD; trong đó vốn vay ADB là 320 triệu USD (bao gồm 310 triệu USD từ nguồn OCR và 10 triệu USD từ nguồn ADF), vốn đối ứng phía Việt Nam là 15 triệu USD do 3 DN tham gia Dự án bố trí... Mục tiêu chính của Dự án là hỗ trợ cải cách và đổi mới quản trị nhằm nâng cao lợi nhuận và cải thiện tính minh bạch của 3 doanh nghiệp nêu trên thông qua việc: tái cấu trúc các khoản nợ; sáp nhập, hợp nhất các doanh nghiệp hoặc thoái vốn các lĩnh vực không phải ngành nghề kinh doanh chính; và nâng cao quản trị DN. Đồng thời qua kinh nghiệm tái cơ cấu của các doanh nghiệp tham gia Dự án, kỳ vọng sẽ tạo ra mô hình tái cơ cấu có thể nhân rộng cho các DNNN khác ở Việt Nam.

Dự án được thực hiện trong vòng 3 năm (kể từ ngày Khoản vay có hiệu lực), bao gồm 2 hợp phần. Trong đó, hợp phần hỗ trợ tái cơ cấu tài chính các doanh nghiệp là sử dụng vốn vay ADB để các doanh nghiệp tái cơ cấu các khoản nợ ngắn hạn thành các khoản nợ dài hạn nhằm giảm thiểu sức ép trả nợ, lành mạnh hóa các chỉ tiêu tài chính. Hợp phần này sử dụng nguồn vốn vay thông thường (OCR). Còn hợp phần hỗ trợ nâng cao năng lực sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi ADF là nhằm giúp 3 doanh nghiệp tái cơ cấu quy trình quản lý doanh nghiệp và tăng cường năng lực quản lý (năng lực quản trị doanh nghiệp, cải thiện hệ thống thông tin và quy trinh quản lý).

(HTH)