Phê duyệt chương trình quản lý nợ trung hạn giai đoạn 2013 - 2015

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 689/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn giai đoạn 2013 - 2015.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo chương trình, phấn đấu đến năm 2015, nợ công của nước ta (bao gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương) không quá 65% GDP, trong đó dư nợ Chính phủ không quá 50% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ (không kể cho vay lại) so với tống thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) hàng năm không quá 25% và nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia hàng năm dưới 25% giá trị xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ.

Bên cạnh đó, vay trong và ngoài nước để bù đắp bội chi NSNN theo hướng giảm dần bội chi, phấn đấu đến năm 2015 (tính cả trái phiếu Chính phủ), bội chi NSNN đạt dưới 4,5% GDP. Trong đó, năm 2013 là 4,8% GDP; năm 2014 khoảng 4,7% GDP.

Đảm bảo chỉ tiêu tỷ lệ dự trữ ngoại hối nhà nước so với tổng dư nợ nước ngoài ngắn hạn của quốc gia hàng năm trên 200%.

Giảm thiểu rủi ro về tái cấp vốn, thanh khoản, tỷ giá, đồng tiền, có cơ chế thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ và phấn đấu kéo dài thời hạn vay qua phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước giai đoạn 2011 - 2015 trung bình khoảng từ 4 - 6 năm.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý rủi ro, thực hiện tái cơ cấu lại một số khoản nợ công nhằm giảm thiểu rủi ro về thị trường, tín dụng và thanh khoản, đảm bảo các chỉ tiêu nợ trong giới hạn an toàn và an ninh tài chính quốc gia...

(PV)