Phê duyệt đề án hưu trí tự nguyện

Ngày 20/01 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 144/QĐ-TTg, phê duyệt đề án hình thành và phát triển chương trình hưu trí tự nguyện tại Việt Nam.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Quyết định, mục tiêu của đề án như sau:

+ Hình thành và phát triển chương trình hưu trí tự nguyện nhằm xây dựng hệ thống hưu trí đa trụ cột tại Việt Nam, góp phần đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; đồng thời khuyến khích tiết kiệm, mở rộng cơ sở nhà đầu tư vốn dài hạn trên thị trường vốn theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020.

+ Đến năm 2020, có khoảng 400 - 500 doanh nghiệp, 150 nghìn người tham gia bảo hiểm hưu trí.

+ Đến năm 2020, doanh số tích lũy của các quỹ hưu trí tự nguyện để tái đầu tư khoảng 10 - 12 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, nhà nước có chính sách để khuyến khích các đối tượng là người lao động và doanh nghiệp tham gia chương trình hưu trí tự nguyện.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

a) Chủ trì nghiên cứu trình Chính phủ ban hành Nghị định về Quỹ hưu trí tự nguyện theo mô hình ủy thác.

b) Chủ trì nghiên cứu và trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung khuôn khổ pháp lý về quỹ đầu tư chứng khoán, ủy thác đầu tư trên thị trường chứng khoán theo hướng mở rộng, đa dạng hóa các loại sản phẩm đầu tư trên thị trường vốn, củng cố hệ thống nhà đầu tư có tổ chức trên thị trường.

c) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát triển chương trình hưu trí tự nguyện và thực hiện vai trò quản lý nhà nước theo trách nhiệm, quyền hạn được giao.

d) Chủ trì tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai chương trình hưu trí tự nguyện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(T.H)