Quản lý tài chính của quỹ đầu tư phát triển địa phương

Ngày 25/02/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 28/2014/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Quỹ phải trích lập các dự phòng bao gồm:

- Dự phòng rủi ro đối với hoạt động cho vay;

- Dự phòng rủi ro đối với hoạt động đầu tư trực tiếp, dự phòng các khoản phải thu khó đòi;

So với quy định cũ, Quỹ không bắt buộc phải trích lập dự phòng trợ cấp mất việc làm, thôi việc nữa.

Bên cạnh đó, việc phải tuân thủ giới hạn đầu tư trực tiếp, cho vay, góp vốn thành lập doanh nghiệp cũng là một điểm mới đáng chú ý trong các biện pháp bảo toàn vốn hoạt động của Quỹ.

Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng kết, đánh giá việc triển khai và chấp hành chính sách để hoàn thiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 12 tháng 4 năm 2014.

(T.H)