Quảng Bình ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư 54

UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch 1077/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Kế hoạch bao gồm xác lập cơ sở dữ liệu, tổ chức lưu trữ hồ sơ, xác định lại giá trị công trình, xác lập sở hữu Nhà nước, tổ chức hạch toán, khấu hao, bảo trì công trình, xác định giá thành nước sạch, giá tiêu thụ nước sạch, giao công trình cho đơn vị quản lý, vận hành và khai thác; nâng cao hiệu quả hoạt động bền vững các công trình, rà soát hiện trạng quản lý, làm rõ những tồn tại, nguyên nhân hoạt động kém hiệu quả của các công trình, đề xuất mô hình quản lý phù hợp với quy định hiện hành để phát huy hiệu quả đầu tư.

Để thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh Quảng Bình đưa ra các giải pháp tăng cường chỉ đạo để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc dẫn đến hiệu quả hoạt động của một số công trình còn kém. Khôi phục, hoàn thiện hồ sơ liên quan đến công trình; tổ chức lưu trữ hồ sơ từ cơ quan cấp tỉnh, địa phương và đơn vị quản lý sử dụng. Rà soát đánh giá hiện trạng công trình, hiện trạng quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu của các công trình, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Thông tư 54 đến các cán bộ, đơn vị quản lý công trình.

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của các Cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền, đoàn thể chính trị, xã hội các cấp trong công tác bảo vệ, duy trì hoạt động các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, đưa thông tin - giáo dục - truyền thông thường xuyên đến được với người dân thông qua hoạt động dựa vào cộng đồng và thông tin giáo dục truyền thông; tập trung vào việc làm thay đổi nhận thức và hành vi; động viên nhân dân tự mình tổ chức việc sửa chữa lại các công trình hiện có bị xuống cấp, tăng cường tập huấn, truyền thông cho cán bộ cơ sở (đặc biệt là cán bộ cơ sở cấp xã, thôn, bản) để nâng cao năng lực, kỹ năng tổ chức quản lý, vận hành, bảo trì, sửa chữa công trình, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; đẩy mạnh công tác xã hội hóa quản lý, đầu tư xây dựng công trình.

(T.H)