Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2015

Chiều 10/11, đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2015

Theo nghị quyết này, tổng số thu cân đối NSNN năm 2015 là 911.100 tỷ đồng, nếu tính cả 10.000 tỷ đồng thu chuyển nguồn từ năm 2014 sang năm 2015 thì tổng số thu cân đối NSNN là 921.100 tỷ đồng).

Tổng số chi cân đối NSNN là 1.147.100 tỷ đồng; Mức bội chi NSNN cho phép là 226.000 tỷ đồng, tương đương 5% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Nghị quyết quốc hội giao Chính phủ thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ; phân bổ chi NSNN tập trung, chống dàn trải, lãng phí, thất thoát; quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách. Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, các khoản thu, chi phải được dự toán và do luật định.

Trong báo cáo, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giải trình về ý kiến đại biểu cho rằng, bội chi NSNN năm 2015 ở mức 5% GDP là không hoàn thành chỉ tiêu về bội chi NSNN trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 đã được Quốc hội quyết định (bội chi bao gồm cả TPCP là 4,5% GDP), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, theo Nghị quyết của Quốc hội, bội chi NSNN năm 2015 bao gồm cả TPCP phải giảm về mức 4,5% GDP.

Tuy nhiên, trong điều kiện thu NSNN năm 2015 không tăng đột biến, nhu cầu tăng chi lớn để trả các khoản nợ đến hạn, đáp ứng các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội đã được ban hành, do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ mức bội chi NSNN năm 2015 là 5% GDP (226.000 tỷ đồng), giảm 0,3% GDP so năm 2014.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ điều hành chi NSNN chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, hiệu quả, trường hợp có tăng thu NSNN phải ưu tiên chi trả nợ và giảm bội chi NSNN.

Đồng thời, đẩy mạnh các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế; thu hồi kịp thời các khoản thu được phát hiện qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; giảm nợ đọng thuế. Không đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu NSNN, trừ trường hợp cắt giảm thuế để thực hiện các cam kết quốc tế.

Tiếp tục thu vào ngân sách đối với cổ tức được chia năm 2015 cho phần vốn nhà nước của các công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước do bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu và phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Nghị quyết quốc hội giao Chính phủ tiếp tục thu vào NSNN 75% số tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia và tiền đọc tài liệu phát sinh trong năm 2015; số tiền còn lại (25%) để lại cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đầu tư theo quy định của pháp luật.

Điều hành chi NSNN theo dự toán được giao. Không cho phép ứng trước dự toán ngân sách năm sau; trường hợp đặc biệt, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Rà soát, quản lý chặt chẽ để giảm mạnh số chi chuyển nguồn, chỉ thực hiện chuyển nguồn đối với một số khoản chi còn nhiệm vụ và thực sự cần thiết theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm trong chi thường xuyên, không mua xe công (trừ xe chuyên dụng theo quy định của pháp luật); giảm tối đa các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình và đi công tác nước ngoài. Tổ chức đại hội Đảng các cấp theo tinh thần triệt để tiết kiệm. Thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống). Thời điểm thực hiện từ ngày 1/1/2015.

Phân bổ, quản lý chi đầu tư phát triển từ NSNN phải tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công. Ưu tiên bố trí vốn để thanh toán các khoản nợ của NSNN, thu hồi các khoản tạm ứng. Không bố trí vốn đối với các dự án mới chưa cấp bách.

Trong trường hợp giải ngân vốn ODA vượt dự toán, Chính phủ phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi thực hiện; đẩy mạnh hợp tác theo hình thức công tư (PPP) và các hình thức đầu tư không sử dụng vốn nhà nước để huy động tối đa nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết cũng nêu rõ phải rà soát mục tiêu của 16 chương trình mục tiêu quốc gia để tập trung bố trí vốn ngân sách cho các mục tiêu quan trọng, cấp bách, hoàn thành dứt điểm trong năm 2015. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã triển khai giai đoạn 2011-2015; tiến hành rà soát tổng thể để cắt giảm, lồng ghép, thu gọn các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2016- 2020; báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ mười.

Kiểm soát chặt chẽ bội chi NSNN; trong điều hành NSNN có biện pháp tích cực để giảm bội chi và tăng chi trả nợ. Sử dụng nguồn tăng thu NSNN năm 2014 chủ yếu để ưu tiên trả nợ của các cấp ngân sách, thực hiện một số khoản chi theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Tính đúng, tính đủ nợ công, không để vượt mức trần theo Nghị quyết của Quốc hội (65%GDP), quản lý chặt chẽ nợ công, đặc biệt là các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ, các khoản vay về cho vay lại. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, quản lý chặt chẽ quỹ tích lũy trả nợ. Tiếp tục các biện pháp cơ cấu lại các khoản vay. Từ năm 2015, phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn từ 5 năm trở lên, không thực hiện các khoản vay có kỳ hạn ngắn cho bù đắp bội chi NSNN, giảm mức vay đảo nợ.

Cuối cùng, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương mở rộng thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với lộ trình thực hiện tính giá dịch vụ sự nghiệp công. Từng bước chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công sang cơ chế đặt hàng.

(T.H)