Quy định chi trả lương trong Công ty TNHH Nhà nước

Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên và người đại diện vốn nhà nước được theo dõi tại tài khoản riêng ở kho bạc nhà nước do đơn vị có chức năng quản lý tài chính kế toán thuộc các Bộ quản lý ngành, Cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính, Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương làm chủ tài khoản (có tên chủ tài khoản, số tài khoản tại kho bạc nhà nước, mã số đơn vị quan hệ với ngân sách).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 221/2013/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với kiểm soát viên và người đại diện vốn Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 14/02/2014.

Cũng theo quy định, tiền lương, thù lao của Kiểm soát viên công ty TNHH MTV do NN làm chủ sở hữu; người đại diện vốn NN tại DN khác có vốn góp của chủ sở hữu (KSV và người đại diện) được chi trả như sau:

- Chi trả 80% số tiền lương, thù lao theo kế hoạch năm chia 12 tháng; số còn lại được chi trả vào cuối năm, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không được chi trả phần tiền lương, thù lao còn lại.

- Thù lao KSV không chuyên trách, người đại diện vốn không chuyên trách được tính theo công việc và thời gian làm việc, không vượt quá 20% lương của KSV chuyên trách, người đại diện vốn chuyên trách.

Trường hợp được cử làm KSV không chuyên trách, người đại diện vốn không chuyên trách tại nhiều công ty, DN thì mức chi tối đa không được vượt quá 50% tiền lương tại cơ quan, đơn vị cử.

Quy định trên không áp dụng cho các chức danh làm việc theo chế độ hợp đồng kinh tế.

(T.H)