Quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 94/2018/TT-BTC, quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Thông tư quy định rõ, kinh phí thực hiện Đề án được bảo đảm từ các nguồn: Ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để thực hiện các hoạt động biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, hoạt động khoa học chung và các nhiệm vụ thường xuyên khác của Đề án và nguồn kinh phí khác.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ của Đề án đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu hiện hành và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nội dung và mức chi đối với công tác biên soạn mục từ như sau:

Đơn vị: Đồng/mục từ

TT

Nội dung công việc

Mục từ

cỡ nhỏ

Mục từ cỡ trung bình

Mục từ

cỡ dài

Mục từ cỡ

rất dài

1

Biên soạn mục từ

3.000.000

4.500.000

9.000.000

24.000.000

2

Nhận xét, phản biện các mục từ

200.000

300.000

600.000

1.000.000

3

Đọc duyệt sau giai đoạn biên soạn mục từ

100.000

150.000

300.000

800.000

4

Biên tập khoa học mục từ

1.500.000

2.200.000

4.500.000

12.000.000

5

Biên tập kỹ thuật mục từ

750.000

1.100.000

2.200.000

6.000.000

6

Đọc duyệt sau giai đoạn biên tập khoa học

50.000

70.000

150.000

400.000

7

Đọc duyệt lần cuối

30.000

50.000

90.000

240.000

Chi thù lao trách nhiệm đối với Ban Chủ nhiệm Đề án, Ban Biên soạn chuyên ngành, Lãnh đạo và bộ phận hỗ trợ đơn vị quản lý kinh phí của Đề án: Chủ nhiệm Đề án: 5.000.000 đồng/tháng; Phó Chủ nhiệm thường trực Đề án: 4.500.000 đồng/tháng.

Đối với Ban Biên soạn chuyên ngành: Trưởng ban: 5.000.000 đồng/tháng. Phó Trưởng ban: 4.500.000 đồng/tháng. Thư ký khoa học: 3.000.000 đồng/tháng. Thư ký hành chính: 2.000.000 đồng/tháng.

Chi cho hoạt động in ấn, xuất bản bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam: Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/11/2018 và áp dụng từ năm ngân sách 2018.

(PV)