Quy định thời hạn luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác đối cán bộ Bộ Tài chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2650/QĐ-BTC quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính. Ban hành kèm theo Quyết định này là Danh mục vị trí công tác và thời hạn luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Theo Quyết định, danh mục quy định rõ 16 vị trí công tác và thời hạn luân phiên công tác đối với lãnh đạo khối các Tổng Cục cùng vị trí và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo của 15 đơn vị thuộc Bộ, 5 Tổng Cục và khối các trường và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính.

Đối với các vị trí cấp trưởng như Tổng Cục trưởng và tương đương, Cục trưởng và tương đương, Chi Cục trưởng và tương đương có có thời hạn luân phiên tối đa 2 nhiệm kỳ.  Đối với vị trí Phó Tổng Cục trưởng và tương đương, Phó Vụ trưởng và tương đương, Phó trưởng phòng và tương đương có thời hạn luân chuyển từ 3-5 năm  (trong nội bộ), trường hợp điều động sang Vụ, Cục khác thì theo yêu cầu thực tế.

Đối với vị trí Vụ trưởng và tương đương, Trưởng phòng và tương đương có thời hạn luân phiên từ 5-7 năm.

Tổ trưởng, Đội trưởng và cấp phó (cấp chi cục) của Tổng cục Thuế và Hải quan thời hạn luân phiên từ 2 - 3 năm; của Tổng cục DTNN và KBNN thời hạn từ 3 - 5 năm.

Đối với vị trí công tác của  công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo có thời hạn luân chuyển từ 2-5 năm. Cụ thể, công chức làm công tác thẩm định dự án đầu tư, quyết toán vốn đầu tư, quản lý vốn đầu tư các đơn vị ở trung ương và địa phương; công chức ở Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp  làm công tác quản lý tài chính, NS, tài sản của NN tại các bộ, ngành; công chức Vụ Tổ chức cán bộ làm công tác quản lý tổ chức-biên chế, thi tuyển dụng, thi nâng ngạch, quản lý nhân sự, quản lý đào tạo, công tác kiểm tra…thời hạn luân phiên là 3 năm.

Công chức thực hiện thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, Giấy phép đặt văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài, thời hạn luân phiên 2 -3 năm; Công chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; thanh tra chuyên ngành bảo hiểm, thời hạn luân phiên 3 – 5 năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10 và thay thế Quyết định 675/QĐ-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định danh mục vị trí công tác cần định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

(T.H)