Quý I/2018: Cục Thuế ĐắK LắK thu NSNN đạt gần 1.187 tỷ đồng

(eFinance Online) - Cục Thuế ĐắK LắK vừa cho biết, ước thu thuế và phí tháng 3/2018 đạt 324 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 94% dự toán tháng. Lũy kế 03 tháng đạt xấp xỉ 1.187 tỷ đồng, bằng 107,9% dự toán Quý I, đạt 30% dự toán pháp lệnh, đạt 28,9% HĐND tỉnh giao, tăng 23,77% so với cùng kỳ 2017.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Các khoản thu lũy kế đạt cao so với cùng kỳ gồm: Khu vực quốc doanh tăng 32,04%; Khu vực ngoài quốc doanh tăng 18,5%; Thuế BVMT tăng 7,91%; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 21,4%; Thuê đất tăng 337,8%; Thu từ xổ số tăng 4,81%.

Đối với công tác xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, Cục Thuế cho biết tổng số nợ tính đến thời điểm 28/2/2018 là 712,6 tỷ đồng, giảm so với thời điểm 31/1/2018 là 34,5 tỷ, tuy nhiên vẫn tăng trên 24 tỷ so với thời điểm 31/12/2017. Trong đó, nợ thuế của hộ khoán tăng 05 tỷ đồng. Riêng nợ đến thời điểm 28/2/2018 của Văn phòng Cục là 69,34 tỷ đồng, giảm 2,8 tỷ đồng so với thời điểm 31/1/2018 và giảm 14,84 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017.

(PV)