Quy trình xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 79/2015/TT-BTC  quy định về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính, bao gồm cả công tác kiểm tra việc thực hiện văn bản theo quy định của Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 của Chính phủ về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Việc kiểm tra văn bản không phải văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước trong lĩnh vực tài chính thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Theo đó, trường hợp ngay sau khi ký ban hành phát hiện văn bản có nội dung trái pháp luật thì phải dừng ngay việc phát hành.

Trường hợp sau khi phát hành, đăng công báo, gửi văn bản cho tổ chức cá nhân mới phát hiện có dấu hiệu trái pháp luật thì xử lý theo trình tự như sau:

Bước 1: Lập hồ sơ kiểm tra văn bản.

Bước 2: Gửi hồ sơ văn bản có nội dung trái pháp luật lấy ý kiến của Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan.

Nếu là văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính liên tịch ban hành sau khi lấy ý kiến phải gửi hồ sơ về văn bản đến cơ quan liên tịch để thống nhất xử lý.

Bước 3: Trình Bộ (qua Vụ Pháp chế) kết quả tổng hợp ý kiến, đề xuất xử lý văn bản.

Về hình thức kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, tuỳ từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào nội dung kiểm tra và tình hình thực tế, có thể lựa chọn hoặc kết hợp hai hình thức sau:

Thứ nhất, kiểm tra thông qua báo cáo tự kiểm tra của các đối tượng kiểm tra: Đơn vị chủ trì kiểm tra có công văn yêu cầu và hướng dẫn các đơn vị thực hiện tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Bộ Tài chính (qua đơn vị chủ trì kiểm tra).

Thứ hai, thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp: Trên cơ sở báo cáo tự kiểm tra của các đơn vị, lựa chọn đối tượng kiểm tra và tổ chức đoàn kiểm tra trực tiếp theo từng lĩnh vực, từng địa bàn cụ thể. Đơn vị chủ trì thực hiện kiểm tra có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng kiểm tra trước khi thực hiện kiểm tra trực tiếp ít nhất là 7 ngày làm việc.

(T.H)