Quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân về giao dịch điện tử BHXH

(eFinance Online) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo dự thảo, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội có quyền được thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Giao dịch điện tử và các quy định của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội có quyền lựa chọn một trong hai cổng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc thông qua Tổ chức I-VAN - Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký hợp đồng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội).

Được Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Tổ chức I-VAN hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết kịp thời khi gặp sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử; được Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN bảo đảm bí mật, tính toàn vẹn về dữ liệu các thông tin giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội có nghĩa vụ tạo lập, gửi, nhận các chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc thông qua Cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN; không thực hiện giao dịch bằng hồ sơ giấy đối với các thủ tục đã đăng ký bằng hình thức giao dịch điện tử trong thời gian đang thực hiện giao dịch điện tử.

Bên cạnh đó, quản lý chữ ký số và bảo đảm tính chính xác của chữ ký số trên hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử; quản lý tên và mật khẩu của tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử để bảo đảm tính an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu trên hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử của Tổ chức I-VAN và hệ thống công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội có nghĩa vụ lưu trữ và bảo đảm tính toàn vẹn toàn bộ hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử theo quy định của pháp luật về lưu trữ, giao dịch điện tử, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và pháp luật có liên quan; thực hiện các quy định bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử của Tổ chức I-VAN và hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan Bảo hiểm xã hội; lập hồ sơ bảo hiểm xã hội bằng giấy nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội trực tiếp quản lý chậm nhất 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội trong trường hợp đến hạn nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử mà hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử, hạ tầng kỹ thuật chưa khắc phục được sự cố.

Đồng thời, thực hiện các điều khoản ký kết trong hợp đồng với Tổ chức I-VAN và trả tiền sử dụng dịch vụ I-VAN trên cơ sở hợp đồng đã ký; chấp hành thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kê khai hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và pháp luật có liên quan và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có quyền yêu cầu cơ quan bảo hiểm xã hội hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ trong quá trình giao dịch điện tử; yêu cầu cơ quan bảo hiểm xã hội đảm bảo bí mật, tính toàn vẹn về dữ liệu theo quy định của pháp luật; yêu cầu cơ quan bảo hiểm xã hội kịp thời khắc phục sự cố trong giao dịch điện tử thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, những cơ sở này có nghĩa vụ thực hiện giao dịch điện tử trong giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; lập bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng phương tiện điện tử và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của bảng kê này; cung cấp hồ sơ bệnh án, tài liệu liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế cho cơ quan bảo hiểm xã hội bằng phương tiện điện tử ngay khi người bệnh bảo hiểm y tế xuất viện. Bên cạnh đó, lưu trữ và đảm bảo tính toàn vẹn của toàn bộ chứng từ điện tử trong giám định thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thực hiện các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống dữ liệu điện tử; chấp hành sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật...

(PV)